Trang 5 / 8 FirstFirst ... 2345678 LastLast
Hiển thị kết quả từ 41 đến 50 / 80
 1. #41
  Tham gia
  27-04-2007
  Bài viết
  1
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Tui ***** hiểu gì hết

  Tui ***** hiểu gì hết, mấy unói cao siêu wá, đề nghị nói ngắn gon dể hiểu

 2. #42
  Tham gia
  28-06-2007
  Location
  HCM
  Bài viết
  270
  Like
  0
  Thanked 9 Times in 9 Posts
  cái mã
  "Program Viet_Graph;
  Uses Crt,Graph,Dos;
  Type
  Font = Array[1..256*16] of Byte;
  Font2 = Array[128*16+1..256*16] of Byte;
  Const
  Fnt2 : Font2=
  0, 0,108, 56, 0,120, 12,124,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  12, 24,108, 56, 0,120, 12,124,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  96, 48,108, 56, 0,120, 12,124,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  48, 16,108, 56, 0,120, 12,124,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  20, 40,108, 56, 0,120, 12,124,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  0, 0,108, 56, 0,120, 12,124,204,204,204,118, 0, 48, 48, 0,
  0, 0, 56,108, 0,120, 12,124,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  6, 12, 56,108, 0,120, 12,124,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  192, 96, 56,108, 0,120, 12,124,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  28, 4, 56,108, 0,120, 12,124,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  54,108, 56,108, 0,120, 12,124,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 56,108, 0,120, 12,124,204,204,204,118, 0, 48, 48, 0,
  0, 0, 56,108, 0,124,198,254,192,192,198,124, 0, 0, 0, 0,
  6, 12, 56,108, 0,124,198,254,192,192,198,124, 0, 0, 0, 0,
  192, 96, 56,108, 0,124,198,254,192,192,198,124, 0, 0, 0, 0,
  28, 4, 56,108, 0,124,198,254,192,192,198,124, 0, 0, 0, 0,
  54,108, 56,108, 0,124,198,254,192,192,198,124, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 56,108, 0,124,198,254,192,192,198,124, 0, 48, 48, 0,
  0, 0, 0, 6, 2,126,198,198,198,198,198,124, 0, 0, 0, 0,
  0, 12, 24, 6, 2,126,198,198,198,198,198,124, 0, 0, 0, 0,
  0, 96, 48, 6, 2,126,198,198,198,198,198,124, 0, 0, 0, 0,
  0, 56, 8, 22, 2,126,198,198,198,198,198,124, 0, 0, 0, 0,
  0, 54,108, 6, 2,126,198,198,198,198,198,124, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 6, 2,126,198,198,198,198,198,124, 0, 48, 48, 0,
  0, 0, 56,108, 0,124,198,198,198,198,198,124, 0, 0, 0, 0,
  6, 12, 56,108, 0,124,198,198,198,198,198,124, 0, 0, 0, 0,
  192, 96, 56,108, 0,124,198,198,198,198,198,124, 0, 0, 0, 0,
  14, 2, 60,108, 0,124,198,198,198,198,198,124, 0, 0, 0, 0,
  54,108, 56,108, 0,124,198,198,198,198,198,124, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 56,108, 0,124,198,198,198,198,198,124, 0, 48, 48, 0,
  0, 0, 0, 6, 2,206,204,204,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  0, 12, 24, 6, 2,206,204,204,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  0, 96, 48, 6, 2,206,204,204,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  0, 56, 8, 22, 2,206,204,204,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  0, 54,108, 6, 2,206,204,204,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 6, 2,206,204,204,204,204,204,118, 0, 48, 48, 0,
  0, 0, 12, 24, 0,120, 12,124,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 96, 48, 0,120, 12,124,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  0, 56, 8, 16, 0,120, 12,124,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 54,108, 0,120, 12,124,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0,120, 12,124,204,204,204,118, 0, 48, 48, 0,
  0, 0, 12, 24, 0,124,198,254,192,192,198,124, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 96, 48, 0,124,198,254,192,192,198,124, 0, 0, 0, 0,
  0, 56, 8, 16, 0,124,198,254,192,192,198,124, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 54,108, 0,124,198,254,192,192,198,124, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0,124,198,254,192,192,198,124, 0, 48, 48, 0,
  0, 0, 12, 24, 0, 56, 24, 24, 24, 24, 24, 60, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 48, 24, 0, 56, 24, 24, 24, 24, 24, 60, 0, 0, 0, 0,
  17, 68, 17, 68, 17, 68, 17, 68, 17, 68, 17, 68, 17, 68, 17, 68,
  85,170, 85,170, 85,170, 85,170, 85,170, 85,170, 85,170, 85,170,
  221,119,221,119,221,119,221,119,221,119,221,119,22 1,119,221,119,
  24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,
  24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,248, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,
  0, 56, 8, 16, 0, 56, 24, 24, 24, 24, 24, 60, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 54,108, 0, 56, 24, 24, 24, 24, 24, 60, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 24, 24, 0, 56, 24, 24, 24, 24, 24, 60, 0, 24, 24, 0,
  0, 0, 12, 24, 0,124,198,198,198,198,198,124, 0, 0, 0, 0,
  54, 54, 54, 54, 54,246, 6,246, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54,
  54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54,
  0, 0, 0, 0, 0,254, 6,246, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54,
  54, 54, 54, 54, 54,246, 6,254, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  54, 54, 54, 54, 54, 54, 54,254, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 96, 48, 0,124,198,198,198,198,198,124, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,248, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,
  24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 31, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,255, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,255, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,
  24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 31, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,255, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,255, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,
  0, 56, 8, 16, 0,124,198,198,198,198,198,124, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 54,108, 0,124,198,198,198,198,198,124, 0, 0, 0, 0,
  54, 54, 54, 54, 54, 55, 48, 63, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 63, 48, 55, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54,
  54, 54, 54, 54, 54,247, 0,255, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0,255, 0,247, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54,
  54, 54, 54, 54, 54, 55, 48, 55, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54,
  0, 0, 0, 0, 0,255, 0,255, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  54, 54, 54, 54, 54,247, 0,247, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54,
  24, 24, 24, 24, 24,255, 0,255, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0,124,198,198,198,198,198,124, 0, 48, 48, 0,
  0, 0, 0, 0, 0,255, 0,255, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,
  0, 0, 12, 24, 0,204,204,204,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 96, 48, 0,204,204,204,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  0, 56, 8, 16, 0,204,204,204,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  0, 0,108,216, 0,204,204,204,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0,204,204,204,204,204,204,118, 0, 48, 48, 0,
  0, 0, 12, 24, 0,198,198,198,198,198,198,126, 6, 12,248, 0,
  0, 0, 96, 48, 0,198,198,198,198,198,198,126, 6, 12,248, 0,
  24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,248, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 31, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,
  255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,25 5,255,255,255,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,255,255,255,255,255,255,255,255,255,
  0, 0, 56, 8, 16,198,198,198,198,198,198,126, 6, 12,248, 0,
  0, 0, 54,108, 0,198,198,198,198,198,198,126, 6, 12,248, 0,
  255,255,255,255,255,255,255, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0,118,220,216,216,216,220,118, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0,120,204,216,204,198,198,198,204,192,192, 0, 0,
  0, 0, 0,254,198,198,192,192,192,192,192,192, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0,128,254,108,108,108,108,108,108, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0,254,198, 96, 48, 24, 48, 96,198,254, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0,126,216,216,216,216,216,112, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0,102,102,102,102,102,124, 96, 96,192, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0,118,220, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0,126, 24, 60,102,102,102, 60, 24,126, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 56,108,198,198,254,198,198,108, 56, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 56,108,198,198,198,108,108,108,108,238, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 30, 48, 24, 12, 62,102,102,102,102, 60, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0,126,219,219,219,126, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 3, 6,126,207,219,243,126, 96,192, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 28, 48, 96, 96,124, 96, 96, 96, 48, 28, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0,124,198,198,198,198,198,198,198,198, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0,254, 0, 0,254, 0, 0,254, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 24, 24,126, 24, 24, 0, 0,255, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 48, 24, 12, 6, 12, 24, 48, 0,126, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 12, 24, 48, 96, 48, 24, 12, 0,126, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 14, 27, 27, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,
  24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,216,216,216,112, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 24, 24, 0,126, 0, 24, 24, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0,118,220, 0,118,220, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0,198,198,198,198,198,198,126, 6, 12,248, 24,
  0, 0, 12, 30, 12, 60,108,204,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  0, 0,248,108,102,102,246,102,102,102,108,248, 0, 0, 0, 0,
  0, 15, 12, 12, 12, 12, 12,236,108,108, 60, 28, 0, 0, 0, 0,
  0,216,108,108,108,108,108, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0,112,152, 48, 96,200,248, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0,124,124,124,124,124,124,124, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
  (**************)
  var
  R : Registers;
  gd,gm,i: integer;
  st : String;
  ch,ch1,ch2: Char;
  Fnt : Font;
  (**************)
  Procedure Set_Color(color : byte);
  Begin
  port[$3c4]:=2;
  port[$3c5]:=color;
  End;
  (**************)
  Procedure Out_Text(st : string);
  Var
  C16 : Array[1..16] Of Byte;
  x,y,n,i,ofset,l,j : integer;
  ch1 : Char;
  Begin
  Set_Color(GetColor);
  l:=length(st);
  For j:=1 To l Do
  Begin
  ch1:=st[j];
  n:=Ord(ch1);
  x:=GetX;
  y:=GetY;
  ofset:=80*y+(x div 8);
  For i:=1 To 16 Do
  Begin
  C16[i]:=Fnt[16*n+i];
  ofset:=80*(y+i-1)+(x div 8);
  Mem[$A000:ofset]:=C16[i];
  End;
  x:=x+8;
  if x>632 Then
  Begin
  x:=0;
  y:=y+19;
  End;
  moveto(x,y);
  End;
  End;
  (**************)
  procedure Sch_Repl(Var S : String; Sch, Repl : String);
  Var
  i, j : Byte;
  Begin
  j := 0;
  Repeat
  i := Pos(Sch, S);
  If i > 0 then
  Begin
  Delete(S, i, Length(Sch));
  Insert(Repl, S, i);
  j := j + 1;
  End;
  Until (i = 0);
  End;
  (**************)
  Procedure Read_Font;
  Var
  sm,os,i : Word;
  Begin
  R.AX := $1130;
  R.BH := 6;
  Intr($10,R);
  sm:=R.ES;
  os:=R.BP;
  For i:=1 To 128*16 Do Fnt[i]:=Mem[sm:os+i-1];
  For i:=128*16+1 To 256*16 Do Fnt[i]:=Fnt2[i];
  End;
  (**************)
  Procedure Load_Graph_Font;
  Begin
  R.AX := $1121;
  R.CX := 16;
  R.BL := 0;
  R.DL :=Round(480/R.CX);
  R.ES := Seg(Fnt);
  R.BP := Ofs(Fnt);
  Intr($10,R);
  End;
  (**************)
  Procedure UnLoadFont;
  Begin
  R.AH := $11;
  R.AL := $24;
  R.BL := 30;
  Intr($10, R);
  End;
  (**************)
  Function Vn(S : String) : String;
  Begin
  Sch_Repl(S, 'aw', chr(128));
  Sch_Repl(S, chr(128)+'s', chr(129));
  Sch_Repl(S, chr(128)+'f', chr(130));
  Sch_Repl(S, chr(128)+'r', chr(131));
  Sch_Repl(S, chr(128)+'x', chr(132));
  Sch_Repl(S, chr(128)+'j', chr(133));
  Sch_Repl(S, 'aa', chr(134));
  Sch_Repl(S, chr(134)+'s', chr(135));
  Sch_Repl(S, chr(134)+'f', chr(136));
  Sch_Repl(S, chr(134)+'r', chr(137));
  Sch_Repl(S, chr(134)+'x', chr(138));
  Sch_Repl(S, chr(134)+'j', chr(139));
  Sch_Repl(S, 'ee', chr(140));
  Sch_Repl(S, chr(140)+'s', chr(141));
  Sch_Repl(S, chr(140)+'f', chr(142));
  Sch_Repl(S, chr(140)+'r', chr(143));
  Sch_Repl(S, chr(140)+'x', chr(144));
  Sch_Repl(S, chr(140)+'j', chr(145));
  Sch_Repl(S, 'ow', chr(146));
  Sch_Repl(S, chr(146)+'s', chr(147));
  Sch_Repl(S, chr(146)+'f', chr(148));
  Sch_Repl(S, chr(146)+'r', chr(149));
  Sch_Repl(S, chr(146)+'x', chr(150));
  Sch_Repl(S, chr(146)+'j', chr(151));
  Sch_Repl(S, 'oo', chr(152));
  Sch_Repl(S, chr(152)+'s', chr(153));
  Sch_Repl(S, chr(152)+'f', chr(154));
  Sch_Repl(S, chr(152)+'r', chr(155));
  Sch_Repl(S, chr(152)+'x', chr(156));
  Sch_Repl(S, chr(152)+'j', chr(157));
  Sch_Repl(S, 'uw', chr(158));
  Sch_Repl(S, 'w', chr(158));
  Sch_Repl(S, chr(158)+'s', chr(159));
  Sch_Repl(S, chr(158)+'f', chr(160));
  Sch_Repl(S, chr(158)+'r', chr(161));
  Sch_Repl(S, chr(158)+'x', chr(162));
  Sch_Repl(S, chr(158)+'j', chr(163));
  Sch_Repl(S, 'as', chr(164));
  Sch_Repl(S, 'af', chr(165));
  Sch_Repl(S, 'ar', chr(166));
  Sch_Repl(S, 'ax', chr(167));
  Sch_Repl(S, 'aj', chr(168));
  Sch_Repl(S, 'es', chr(169));
  Sch_Repl(S, 'ef', chr(170));
  Sch_Repl(S, 'er', chr(171));
  Sch_Repl(S, 'ex', chr(172));
  Sch_Repl(S, 'ej', chr(173));
  Sch_Repl(S, 'is', chr(174));
  Sch_Repl(S, 'if', chr(175));
  Sch_Repl(S, 'ir', chr(181));
  Sch_Repl(S, 'ix', chr(182));
  Sch_Repl(S, 'ij', chr(183));
  Sch_Repl(S, 'os', chr(184));
  Sch_Repl(S, 'of', chr(190));
  Sch_Repl(S, 'or', chr(198));
  Sch_Repl(S, 'ox', chr(199));
  Sch_Repl(S, 'oj', chr(208));
  Sch_Repl(S, 'us', chr(210));
  Sch_Repl(S, 'uf', chr(211));
  Sch_Repl(S, 'ur', chr(212));
  Sch_Repl(S, 'ux', chr(213));
  Sch_Repl(S, 'uj', chr(214));
  Sch_Repl(S, 'ys', chr(215));
  Sch_Repl(S, 'yf', chr(216));
  Sch_Repl(S, 'yr', chr(221));
  Sch_Repl(S, 'yx', chr(222));
  Sch_Repl(S, 'yj', chr(248));
  Sch_Repl(S, 'dd', chr(249));
  Sch_Repl(S, 'DD', chr(250));
  Sch_Repl(S, '~', '');
  Vn := S;
  End;
  (**************)
  Begin
  Clrscr;
  gd:=0;
  initgraph(gd,gm,'c:\tp\bgi');
  if graphresult<>0 then
  Begin
  writeln(VN('Co loi do hoa'));
  Readln;
  End;
  DirectVideo:=False;
  clearDevice;
  Read_Font;
  TextColor(MAGENTA);
  SetColor(RED);
  Load_Graph_font;
  st:='Xin chafo casc bajn. ';
  st:=st+'Xin mowfi bajn gox tieesng Vieejt cos daasu !';
  st:=st+' aasn ESC ddeer thoast';
  Out_Text(VN(st));
  ch:=Readkey;
  MoveTo(0,20);
  While ch<>#27 Do
  Begin
  ch1:=ch;
  Out_Text(ch);
  ch:=Readkey;
  st:=ch1+ch;
  st:=Vn(st);
  If Length(st)=1 Then
  Begin
  ch:=st[1];
  MoveTo(GetX-8,GetY);
  End;
  End;
  directvideo:=False;
  ClearDevice;
  st:=VN('Tajm bieejt, hejn gawjp laji !');
  Writeln(st);
  moveto(0,200);
  Out_Text(st);
  moveto(0,400);
  st:='See You Again !';
  Out_Text(st);
  Readln;
  ClearDevice;
  moveto(0,20);
  TextColor(WHITE);
  for i:=0 to 255 do Out_Text(chr(i)+' ');|
  eadln;
  closegraph;
  End."

  sai bét nhè

 3. #43
  Tham gia
  28-06-2007
  Location
  HCM
  Bài viết
  270
  Like
  0
  Thanked 9 Times in 9 Posts
  viết thiếu tùm lum, ông có kiểm tra chưa đó

  như là dòng 3 từ dưới đếm lên là readln chứ ko là eadln

 4. #44
  Tham gia
  16-08-2007
  Bài viết
  57
  Like
  0
  Thanked 8 Times in 8 Posts
  Viết thiếu mà khi tui test thử thấy chạy gì kì cục: Backspace, enter .... ko nhận. Đã vậy khi thoát còn hiện chào tạm biệt tùm lum thấy ghê quá.

 5. #45
  Tham gia
  16-11-2007
  Bài viết
  50
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Đây là đoạn chương trình save màn hình vào file bmp.(chạy khá chậm khoảng 3 - 4 giây)
  procedure savebmp(s:string);
  type arr=array[1..38400] of byte;
  const pt:array[0..117] of byte= 66,77,118,88,2,0,0,0,0,0,118,0,0,0,40,0,0,0,128,2, 0,0,224,1,0,0,1,0,4,0,0,0,0,0,0,88,2,0,196,14,0,0, 196,14,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,128,0,0,0,0,128 ,0,0,128,128,0,0,0,0,128,0,128,0,128,0,0,128,128,0 ,192,192,192,0,128,128,128,0,255,0,0,0,0,255,0,0,2 55,255,0,0,0,0,255,0,255,0,255,0,0,255,255,0,255,2 55,255,0);
  var f:file; i,j:integer; c:byte;k:longint;
  ar:^arr;
  begin
  new(ar);
  assign(f,s);
  rewrite(f,1);
  blockwrite(f,pt,118);
  k:=0;
  for j:=0 to 479 do
  for i:=0 to 319 do
  begin
  inc(k);
  ar^[k]:=(getpixel(i*2,480-j) shl 4) +getpixel(i*2+1,480-j);
  if k=38400 then
  begin
  k:=0;
  blockwrite(f,ar^[1],38400);
  end;
  end;
  dispose(ar);
  close(f);
  end;

  Còn đây là đoạn chương trình save màn hình và bộ nhớ và load ra khi cần (chạy nhanh lắm đó, không có chớp giật đâu). Dùng cái này để viết chương trình xử lí giao diện hoặc hình chuyển động là hết ý luôn.
  unit screen;
  interface
  type scr=array[0..38399] of byte;
  procedure savescreen;
  procedure loadscreen;
  var pscr:array[0..3] of ^scr;
  implementation
  uses graph;
  procedure savescreen;
  var i:byte;
  begin
  port[$3ce]:=4;
  for i:=0 to 3 do
  begin
  port[$3cf]:=i;
  move(mem[$a000:0],pscr[i]^[0],38400);
  end;
  end;
  procedure loadscreen;
  var i:byte;
  begin
  port[$3c4]:=2;
  for i:=0 to 3 do
  begin
  port[$3c5]:=1 shl i;
  move(pscr[i]^[0],mem[$a000:0],38400);
  end;
  port[$3ce]:=4;
  port[$3cf]:=i;
  end;
  begin
  new(pscr[0]);
  new(pscr[1]);
  new(pscr[2]);
  new(pscr[3]);
  end.

 6. #46
  Tham gia
  09-08-2007
  Bài viết
  1
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  à hay wá chừng mà mình hông hỉu jì hết tơn

 7. #47
  Tham gia
  06-03-2008
  Bài viết
  42
  Like
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post
  chuyển kiểu gì đó dạy em

 8. #48
  Tham gia
  12-04-2008
  Bài viết
  1
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  bái phục quý vi tôi thì mới học nên chẳng hiểu gì cả

 9. #49
  Tham gia
  29-05-2008
  Bài viết
  6
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  ngồi để viết cái này cũng gãy cả tay luôn bạn ha

 10. #50
  Tham gia
  09-02-2007
  Bài viết
  747
  Like
  0
  Thanked 5 Times in 5 Posts
  Quote Được gửi bởi Nguyen the Hoang View Post
  bái phục quý vi tôi thì mới học nên chẳng hiểu gì cả
  Tớ cũng thế!

Trang 5 / 8 FirstFirst ... 2345678 LastLast

Bookmarks

Quy định

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể trả lời bài viết
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •