Trang 2 / 8 FirstFirst 123457 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 11 đến 20 / 80
 1. #11
  Tham gia
  23-02-2003
  Location
  Melbourne
  Bài viết
  5,206
  Like
  0
  Thanked 24 Times in 18 Posts
  Trong 2 font trên có một font là VNI-Helve, font còn lại là font của ROM nhưng lâu wa' nên tui quên mất là cái nào.
  Tahoma Bold 8pt :
  Code:
  ((0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0),
  (0,0,126,129,129,165,129,129,129,165,153,129,129,126,0,0),
  (0,0,126,255,255,255,219,255,255,219,231,255,255,126,0,0),
  (0,0,0,0,108,238,254,254,254,124,124,56,16,0,0,0),
  (0,0,0,0,16,56,56,124,254,124,56,56,16,0,0,0),
  (0,0,0,24,60,60,24,231,231,231,24,24,60,0,0,0),
  (0,0,0,24,24,60,126,126,255,255,102,24,126,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,24,60,60,24,0,0,0,0,0,0),
  (255,255,255,255,255,255,231,195,195,231,255,255,255,255,255,255),
  (0,0,0,0,0,60,102,66,66,102,60,0,0,0,0,0),
  (255,255,255,255,255,195,153,189,189,153,195,255,255,255,255,255),
  (0,0,0,0,30,14,26,50,120,204,204,204,120,0,0,0),
  (0,0,0,0,60,102,102,102,60,24,126,24,24,0,0,0),
  (0,0,0,0,63,51,63,48,48,48,112,240,224,0,0,0),
  (0,0,0,0,127,99,127,99,99,99,103,231,230,192,0,0),
  (0,0,0,0,24,219,90,60,231,60,90,219,24,0,0,0),
  (0,0,0,0,128,192,224,248,254,248,224,192,128,0,0,0),
  (0,0,0,0,2,6,14,62,254,62,14,6,2,0,0,0),
  (0,0,0,0,24,60,126,24,24,24,126,60,24,0,0,0),
  (0,0,0,0,102,102,102,102,102,102,0,102,102,0,0,0),
  (0,0,0,0,127,219,219,219,123,27,27,27,27,0,0,0),
  (0,0,0,124,198,96,56,108,198,108,56,12,198,124,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,254,254,254,0,0,0),
  (0,0,0,0,24,60,126,24,24,24,126,60,24,126,0,0),
  (0,0,0,0,24,60,126,24,24,24,24,24,24,0,0,0),
  (0,0,0,0,24,24,24,24,24,24,126,60,24,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,24,12,254,12,24,0,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,48,96,254,96,48,0,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,192,192,192,254,0,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,36,102,255,102,36,0,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,16,56,56,124,124,254,254,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,254,254,124,124,56,56,16,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,24,24,24,24,24,24,24,0,24,0,0,0),
  (0,0,0,0,108,108,108,0,0,0,0,0,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,18,18,127,127,36,254,254,72,72,0,0,0),
  (0,0,0,0,8,8,60,106,104,60,22,86,60,16,16,0),
  (0,0,0,0,112,219,118,12,24,48,110,219,14,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,112,216,216,115,218,204,198,123,0,0,0),
  (0,0,0,0,24,24,24,0,0,0,0,0,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,12,24,24,48,48,48,48,48,24,24,12,0),
  (0,0,0,0,48,24,24,12,12,12,12,12,24,24,48,0),
  (0,0,0,0,24,90,60,90,24,0,0,0,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,16,16,16,254,16,16,16,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,24,24,24,16,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,0,60,0,0,0,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,24,0,0,0),
  (0,0,4,4,8,8,16,16,16,32,32,64,64,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,60,102,102,102,102,102,102,60,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,24,56,24,24,24,24,24,60,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,60,102,6,12,24,48,96,126,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,60,102,6,28,6,6,102,60,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,4,12,28,44,76,126,12,12,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,62,48,48,60,6,6,102,60,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,60,96,96,124,102,102,102,60,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,126,6,12,12,12,24,24,24,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,60,102,102,60,102,102,102,60,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,60,102,102,102,62,6,6,60,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,24,24,0,0,24,24,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,24,24,0,0,24,24,24,16,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,6,24,96,128,96,24,6,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,124,0,124,0,0,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,192,48,12,2,12,48,192,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,56,76,12,24,48,48,0,48,0,0,0),
  (0,0,0,0,62,67,157,183,183,183,155,64,62,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,56,56,108,108,108,254,198,198,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,124,102,102,124,102,102,102,124,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,62,96,96,96,96,96,96,62,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,248,204,198,198,198,198,204,248,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,124,96,96,124,96,96,96,124,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,124,96,96,124,96,96,96,96,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,126,192,192,192,206,198,198,126,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,198,198,198,254,198,198,198,198,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,60,24,24,24,24,24,24,60,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,60,12,12,12,12,12,12,120,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,102,108,120,112,112,120,108,102,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,96,96,96,96,96,96,96,124,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,195,231,255,255,255,219,195,195,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,98,114,122,94,78,70,66,66,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,124,198,198,198,198,198,198,124,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,124,102,102,102,124,96,96,96,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,124,198,198,198,198,198,198,124,24,14,0),
  (0,0,0,0,0,124,102,102,102,124,108,102,99,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,62,96,96,124,62,6,6,124,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,126,24,24,24,24,24,24,24,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,198,198,198,198,198,198,198,124,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,102,102,102,60,60,60,24,24,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,195,195,219,219,126,126,60,60,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,102,102,60,24,24,60,102,102,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,102,102,60,60,24,24,24,24,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,126,6,14,28,56,112,96,126,0,0,0),
  (0,0,0,0,60,48,48,48,48,48,48,48,48,48,60,0),
  (0,0,64,64,32,32,16,16,16,8,8,4,4,0,0,0),
  (0,0,0,0,60,12,12,12,12,12,12,12,12,12,60,0),
  (0,0,16,40,68,130,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,254,0,0),
  (0,0,48,24,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,60,6,62,102,102,62,0,0,0),
  (0,0,0,0,96,96,96,124,102,102,102,102,124,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,60,96,96,96,96,60,0,0,0),
  (0,0,0,0,6,6,6,62,102,102,102,102,62,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,60,102,126,96,96,62,0,0,0),
  (0,0,0,0,28,48,48,56,48,48,48,48,48,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,62,102,102,102,102,62,6,60,0),
  (0,0,0,0,96,96,96,124,102,102,102,102,102,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,24,0,24,24,24,24,24,24,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,24,0,56,24,24,24,24,24,24,48,0),
  (0,0,0,0,96,96,96,102,108,120,120,108,102,0,0,0),
  (0,0,0,0,24,24,24,24,24,24,24,24,24,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,254,219,219,219,219,219,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,124,102,102,102,102,102,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,60,102,102,102,102,60,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,124,102,102,102,102,124,96,96,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,62,102,102,102,102,62,6,6,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,52,60,48,48,48,48,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,60,96,120,60,12,120,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,48,48,60,48,48,48,48,28,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,102,102,102,102,102,62,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,102,102,60,60,24,24,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,219,219,255,255,102,102,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,102,102,60,60,102,102,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,102,102,60,60,24,24,48,48,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,124,12,24,48,96,124,0,0,0),
  (0,0,0,14,24,24,24,24,112,24,24,24,24,14,0,0),
  (0,0,0,0,24,24,24,24,0,24,24,24,24,0,0,0),
  (0,0,0,112,24,24,24,24,14,24,24,24,24,112,0,0),
  (0,0,0,0,113,153,142,0,0,0,0,0,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,16,56,108,198,198,254,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,124,198,192,192,198,124,24,12,248,0),
  (0,0,0,0,204,204,0,204,204,204,204,204,118,0,0,0),
  (0,0,0,0,108,108,0,120,12,124,204,204,118,0,0,0),
  (0,0,48,72,72,48,0,120,12,124,204,204,118,0,0,0),
  (0,0,0,0,108,108,0,124,198,254,192,198,124,0,0,0),
  (0,0,0,0,108,108,0,56,24,24,24,24,60,0,0,0),
  (0,0,0,24,60,102,0,56,24,24,24,24,60,0,0,0),
  (0,0,0,0,108,222,26,26,126,216,216,218,108,0,0,0),
  (0,0,0,0,204,204,0,124,198,198,198,198,124,0,0,0),
  (0,0,0,48,120,204,0,204,204,204,204,204,118,0,0,0),
  (0,0,0,0,198,198,0,198,198,198,198,126,6,12,120,0),
  (0,0,24,24,24,124,198,192,192,198,124,24,24,24,0,0),
  (0,0,0,56,108,100,96,240,96,96,102,230,188,0,0,0),
  (0,0,0,102,102,102,60,24,126,24,60,24,24,0,0,0),
  (0,0,0,252,102,102,124,98,102,111,102,102,243,0,0,0),
  (0,0,0,0,118,220,0,220,102,102,102,102,102,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,54,108,216,108,54,0,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,216,108,54,108,216,0,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,24,24,24,126,24,24,24,0,126,126,0,0),
  (0,0,0,0,96,48,24,12,24,48,96,0,124,124,0,0),
  (0,0,0,0,12,24,48,96,48,24,12,0,124,124,0,0),
  (24,24,24,60,60,126,126,255,24,24,24,24,24,24,24,24),
  (24,24,24,24,24,24,24,24,255,126,126,60,60,24,24,24),
  (0,0,0,0,0,64,112,124,255,124,112,64,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,2,14,62,255,62,14,2,0,0,0,0),
  (0,0,108,56,0,56,56,108,108,108,254,198,198,0,0,0),
  (0,0,16,56,0,56,56,108,108,108,254,198,198,0,0,0),
  (0,0,16,56,0,124,96,96,124,96,96,96,124,0,0,0),
  (0,0,16,56,0,124,198,198,198,198,198,198,124,0,0,0),
  (0,0,0,3,1,126,198,198,198,198,198,198,124,0,0,0),
  (0,0,0,3,1,198,198,198,198,198,198,198,124,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,248,204,198,230,230,198,204,248,0,0,0),
  (0,0,0,0,60,24,0,60,6,62,102,102,62,0,0,0),
  (0,0,0,0,24,60,0,60,6,62,102,102,62,0,0,0),
  (0,0,0,0,24,60,0,60,102,126,96,96,62,0,0,0),
  (0,0,0,0,24,36,0,60,102,102,102,102,60,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,3,1,62,102,102,102,102,60,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,3,1,102,102,102,102,102,62,0,0,0),
  (0,0,0,0,6,30,6,62,102,102,102,102,62,0,0,0),
  (0,0,0,0,48,24,0,60,6,62,102,102,62,0,0,0),
  (0,0,0,24,4,8,0,60,6,62,102,102,62,0,0,0),
  (0,0,0,0,26,44,0,60,6,62,102,102,62,0,0,0),
  (0,0,0,0,12,24,0,60,6,62,102,102,62,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,60,6,62,102,102,62,0,24,0),
  (0,48,24,0,34,28,0,60,6,62,102,102,62,0,0,0),
  (0,24,4,8,34,28,0,60,6,62,102,102,62,0,0,0),
  (0,26,44,0,34,28,0,60,6,62,102,102,62,0,0,0),
  (0,6,12,0,34,28,0,60,6,62,102,102,62,0,0,0),
  (68,17,68,17,68,17,68,17,68,17,68,17,68,17,68,17),
  (170,85,170,85,170,85,170,85,170,85,170,85,170,85,170,85),
  (119,221,119,221,119,221,119,221,119,221,119,221,119,221,119,221),
  (24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24),
  (24,24,24,24,24,24,24,24,248,24,24,24,24,24,24,24),
  (0,0,0,0,34,28,0,60,6,62,102,102,62,0,24,0),
  (0,0,192,96,24,36,0,60,6,62,102,102,62,0,0,0),
  (0,0,6,1,26,36,0,60,6,62,102,102,62,0,0,0),
  (0,52,88,0,24,36,0,60,6,62,102,102,62,0,0,0),
  (54,54,54,54,54,54,54,246,6,246,54,54,54,54,54,54),
  (54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54),
  (0,0,0,0,0,0,0,254,6,246,54,54,54,54,54,54),
  (54,54,54,54,54,54,54,246,6,254,0,0,0,0,0,0),
  (0,0,3,6,24,36,0,60,6,62,102,102,62,0,0,0),
  (0,0,0,0,24,36,0,60,6,62,102,102,62,0,24,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,0,248,24,24,24,24,24,24,24),
  (24,24,24,24,24,24,24,24,31,0,0,0,0,0,0,0),
  (24,24,24,24,24,24,24,24,255,0,0,0,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,0,255,24,24,24,24,24,24,24),
  (24,24,24,24,24,24,24,24,31,24,24,24,24,24,24,24),
  (0,0,0,0,0,0,0,0,255,0,0,0,0,0,0,0),
  (24,24,24,24,24,24,24,24,255,24,24,24,24,24,24,24),
  (0,0,0,0,48,24,0,60,102,126,96,96,62,0,0,0),
  (0,0,0,24,4,8,0,60,102,126,96,96,62,0,0,0),
  (54,54,54,54,54,54,54,55,48,63,0,0,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,63,48,55,54,54,54,54,54,54),
  (54,54,54,54,54,54,54,247,0,255,0,0,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,255,0,247,54,54,54,54,54,54),
  (54,54,54,54,54,54,54,55,48,55,54,54,54,54,54,54),
  (0,0,0,0,0,0,0,255,0,255,0,0,0,0,0,0),
  (54,54,54,54,54,54,54,247,0,247,54,54,54,54,54,54),
  (0,0,0,0,52,88,0,60,102,126,96,96,62,0,0,0),
  (0,0,0,0,12,24,0,60,102,126,96,96,62,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,60,102,126,96,96,62,0,24,0),
  (0,0,192,96,24,36,0,60,102,126,96,96,62,0,0,0),
  (0,0,6,1,26,36,0,60,102,126,96,96,62,0,0,0),
  (0,26,44,0,24,36,0,60,102,126,96,96,62,0,0,0),
  (0,0,2,4,24,36,0,60,102,126,96,96,62,0,0,0),
  (0,0,0,0,24,36,0,60,102,126,96,96,62,0,24,0),
  (0,0,0,0,48,24,0,24,24,24,24,24,24,0,0,0),
  (0,0,0,56,12,24,0,24,24,24,24,24,24,0,0,0),
  (24,24,24,24,24,24,24,24,248,0,0,0,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,0,31,24,24,24,24,24,24,24),
  (255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255),
  (0,0,0,0,52,88,0,24,24,24,24,24,24,0,0,0),
  (0,0,0,0,12,24,0,24,24,24,24,24,24,0,0,0),
  (0,0,0,0,24,0,0,24,24,24,24,24,24,0,24,0),
  (0,0,0,0,48,24,0,60,102,102,102,102,60,0,0,0),
  (0,0,0,0,62,96,192,192,254,192,192,96,62,0,0,0),
  (0,0,0,56,12,24,0,60,102,102,102,102,60,0,0,0),
  (0,0,0,0,26,44,0,60,102,102,102,102,60,0,0,0),
  (0,0,0,0,12,24,0,60,102,102,102,102,60,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,60,102,102,102,102,60,0,24,0),
  (0,0,64,32,24,36,0,60,102,102,102,102,60,0,0,0),
  (0,0,12,2,28,36,0,60,102,102,102,102,60,0,0,0),
  (0,26,44,0,24,36,0,60,102,102,102,102,60,0,0,0),
  (0,0,3,6,24,36,0,60,102,102,102,102,60,0,0,0),
  (0,0,0,0,24,60,0,60,102,102,102,102,60,0,24,0),
  (0,0,0,0,48,27,1,62,102,102,102,102,60,0,0,0),
  (0,0,0,24,4,11,1,62,102,102,102,102,60,0,0,0),
  (0,0,0,26,44,3,1,62,102,102,102,102,60,0,0,0),
  (0,0,0,12,24,3,1,62,102,102,102,102,60,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,3,1,62,102,102,102,102,60,0,24,0),
  (0,0,0,0,48,24,0,102,102,102,102,110,62,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,254,0,0,254,0,0,254,0,0,0,0),
  (0,0,0,24,4,8,0,102,102,102,102,102,62,0,0,0),
  (0,0,0,0,26,44,0,102,102,102,102,102,62,0,0,0),
  (0,0,0,0,12,24,0,102,102,102,102,102,62,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,102,102,102,102,102,62,0,24,0),
  (0,0,0,0,48,27,1,102,102,102,102,102,62,0,0,0),
  (0,0,0,48,8,19,1,102,102,102,102,102,62,0,0,0),
  (0,0,0,52,88,3,1,102,102,102,102,102,62,0,0,0),
  (0,0,0,0,24,51,1,102,102,102,102,102,62,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,3,1,102,102,102,102,102,62,0,24,0),
  (0,0,0,0,24,12,0,54,54,54,54,28,24,24,112,0),
  (0,0,0,28,6,12,0,54,54,54,54,28,24,24,112,0),
  (0,0,0,0,26,44,0,54,54,54,54,28,24,24,112,0),
  (0,0,0,0,12,24,0,54,54,54,54,28,24,24,112,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,54,54,54,54,28,24,30,112,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0));
  Các font trên đều có mã tiếng Việt của ViệtRes.

 2. #12
  Tham gia
  06-07-2003
  Location
  Tp hcm
  Bài viết
  34
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Mình chưa hiểu rõ mấy cái mảng số tùm lum là gì vậy ?

 3. #13
  Tham gia
  23-02-2003
  Location
  Melbourne
  Bài viết
  5,206
  Like
  0
  Thanked 24 Times in 18 Posts
  Là font (bitmap 8x16) chứ còn gì nữa. Cứ 16 bytes cho một ký tự, 1byte cho 1 dòng qúet, 1bit cho một điểm ảnh.

 4. #14
  Tham gia
  16-06-2003
  Location
  Da Nang
  Bài viết
  47
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  hình như chỉ cần chạy Vietres thì viết tiếng Việt trong BP vô tư luôn

 5. #15
  Tham gia
  19-07-2003
  Location
  Biên Hòa
  Bài viết
  499
  Like
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post
  Hồi trước tui cũng có viết một Unit xài font 8x16 của VGA hiển thị tiếng Việt ở chế độ đồ họa, gửi báo PCW (năm 96-97) nhưng ko được đăng Nó cũng tương tự thế. Không có ý đáng nói về giải thuật.

  Trên PCW cũng có 1 bài khác, về tiếng Việt cho các font .CHR của Pascal. Giải thuật là chúng ta tự vẽ dấu, kết quả cũng khá tốt. Các bạn có thể tìm lại các bài viết này.

  Hì, hì, không biết có ai biết chương trình FontEdit 2.0 của tui không, nó được giải Phần mềm thi Tin học trẻ không chuyên toàn quốc lần 3 (năm 97 thì phải). Năm đó 7 giải đồng hạng. Chương trình ấy để soạn font 8x16 trong chế độ văn bản, nhưng dùng 512 kí tự nên vừa hiển thị được 256 kí tự chuẩn, vừa hiển thị 256 kí tự đang soạn. Kèm theo chương trình đó là một unit tương tự như trên. Tiếc là mã nguồn bị mất trong một lần quậy phá máy (hư file zip). Nhưng hồi đó tui có chép cho nhóc Phùng Khôi Duy Minh, ai học LHP TpHCM chắc biết người này.

 6. #16
  Tham gia
  23-02-2003
  Location
  Melbourne
  Bài viết
  5,206
  Like
  0
  Thanked 24 Times in 18 Posts
  Ngày xưa tui cũng có viết một chương trình FontEdit tương tự như thế, tuy nhiên chạy trên Windows, có bổ sung thêm một số chức năng như copy các ký tự, copy từ font TTF của WIndows, tìm font từ một file bất kỳ, chuyển font sang file PAS, EXE... Tuy nhiên nó cùng với source đã tiêu tùng từ lâu rùi. Hôi xưa tui có up lên bên TTVNOnline, nhưng bây giờ cũng ko còn nữa.

 7. #17
  Tham gia
  04-09-2003
  Location
  Savannakhet
  Bài viết
  7
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Câu hỏi, cần giúp đỡ

  Xin hỏi bạn pfiev một số vấn đề về Font.
  Mình đã thử mã hóa Font nhiều lần mà vẫn có một số kí tự không đọc được; Ví dụ: khi đọc và ghi File dử liệu mình cho cộng hoặc trừ thêm 50 thì một số dưới kí tự 45 hoặc trên kí tự 256 thì không đọc được.
  Mình thấy các File dat trong từ điển đều được mã hóa, các bạn cho giúp giùm hướng đi?

 8. #18
  Tham gia
  23-02-2003
  Location
  Melbourne
  Bài viết
  5,206
  Like
  0
  Thanked 24 Times in 18 Posts
  Bộ mã ASCII chỉ có 256 ký tự, dưới 0 và trên 255 thì ko có ký tự nào hết. Ý đồ mã hóa của bạn là mã hóa vòng, dưới 0 thì cho bắt đầu bằng 255, trên 255 thì bắt đầu bằng 0, đừng có cộng/trừ trực tiếp như thế.

 9. #19
  Tham gia
  19-07-2003
  Location
  Biên Hòa
  Bài viết
  499
  Like
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post
  Quote Được gửi bởi phonesavanh
  Xin hỏi bạn pfiev một số vấn đề về Font.
  Mình đã thử mã hóa Font nhiều lần mà vẫn có một số kí tự không đọc được; Ví dụ: khi đọc và ghi File dử liệu mình cho cộng hoặc trừ thêm 50 thì một số dưới kí tự 45 hoặc trên kí tự 256 thì không đọc được.
  Mình thấy các File dat trong từ điển đều được mã hóa, các bạn cho giúp giùm hướng đi?
  Không hiểu!!
  - Bạn mã hóa font nghĩa là sao?
  - Nếu bạn dùng kiểu byte, và đừng check gì, thì nó tự xoay vòng cho bạn khi tràn (overflow)
  - file dat gì đó bạn dùng làm gì?

 10. #20
  Tham gia
  19-07-2003
  Location
  Biên Hòa
  Bài viết
  499
  Like
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post
  Quote Được gửi bởi jiSh@n
  Ngày xưa tui cũng có viết một chương trình FontEdit tương tự như thế, tuy nhiên chạy trên Windows, có bổ sung thêm một số chức năng như copy các ký tự, copy từ font TTF của WIndows, tìm font từ một file bất kỳ, chuyển font sang file PAS, EXE... Tuy nhiên nó cùng với source đã tiêu tùng từ lâu rùi. Hôi xưa tui có up lên bên TTVNOnline, nhưng bây giờ cũng ko còn nữa.
  Cái của tui viết trên DOS, text, 512 kí tự mới hay chứ. Bây giờ nghĩ lại thấy nó vẫn còn đầy đủ chức năng: copy/paste, invert, row, col, block, font package, thư viện cho text/graph, context help... Các kĩ thuật về màn hình, bàn phím được dùng toàn bộ... Có thể nói là một đỉnh cao trong "sự nghiệp lập trình".
  Thật tuyệt vời, hoàn hảo mà không quá 100K.
  Chỉ có một sai sót nhỏ là sau đó phải patch do error 200, mà source thì mất => check sum sai, ko chạy (như kiểu TAV những năm 90, hồi đó thần tượng TAV 3.0 hết sức)

Trang 2 / 8 FirstFirst 123457 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể trả lời bài viết
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •