Trang 1 / 8 12346 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 80
 1. #1
  Tham gia
  28-10-2002
  Location
  TP HCM
  Bài viết
  308
  Like
  0
  Thanked 2 Times in 1 Post

  [TIP] Gõ tiếng Việt trong chế độ đồ hoạ của Turbo PASCAL

  Chương trình được viết bằng ngôn ngữ Pascal.
  Program Viet_Graph;
  Uses Crt,Graph,Dos;
  Type
  Font = Array[1..256*16] of Byte;
  Font2 = Array[128*16+1..256*16] of Byte;
  Const
  Fnt2 : Font2=
  0, 0,108, 56, 0,120, 12,124,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  12, 24,108, 56, 0,120, 12,124,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  96, 48,108, 56, 0,120, 12,124,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  48, 16,108, 56, 0,120, 12,124,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  20, 40,108, 56, 0,120, 12,124,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  0, 0,108, 56, 0,120, 12,124,204,204,204,118, 0, 48, 48, 0,
  0, 0, 56,108, 0,120, 12,124,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  6, 12, 56,108, 0,120, 12,124,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  192, 96, 56,108, 0,120, 12,124,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  28, 4, 56,108, 0,120, 12,124,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  54,108, 56,108, 0,120, 12,124,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 56,108, 0,120, 12,124,204,204,204,118, 0, 48, 48, 0,
  0, 0, 56,108, 0,124,198,254,192,192,198,124, 0, 0, 0, 0,
  6, 12, 56,108, 0,124,198,254,192,192,198,124, 0, 0, 0, 0,
  192, 96, 56,108, 0,124,198,254,192,192,198,124, 0, 0, 0, 0,
  28, 4, 56,108, 0,124,198,254,192,192,198,124, 0, 0, 0, 0,
  54,108, 56,108, 0,124,198,254,192,192,198,124, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 56,108, 0,124,198,254,192,192,198,124, 0, 48, 48, 0,
  0, 0, 0, 6, 2,126,198,198,198,198,198,124, 0, 0, 0, 0,
  0, 12, 24, 6, 2,126,198,198,198,198,198,124, 0, 0, 0, 0,
  0, 96, 48, 6, 2,126,198,198,198,198,198,124, 0, 0, 0, 0,
  0, 56, 8, 22, 2,126,198,198,198,198,198,124, 0, 0, 0, 0,
  0, 54,108, 6, 2,126,198,198,198,198,198,124, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 6, 2,126,198,198,198,198,198,124, 0, 48, 48, 0,
  0, 0, 56,108, 0,124,198,198,198,198,198,124, 0, 0, 0, 0,
  6, 12, 56,108, 0,124,198,198,198,198,198,124, 0, 0, 0, 0,
  192, 96, 56,108, 0,124,198,198,198,198,198,124, 0, 0, 0, 0,
  14, 2, 60,108, 0,124,198,198,198,198,198,124, 0, 0, 0, 0,
  54,108, 56,108, 0,124,198,198,198,198,198,124, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 56,108, 0,124,198,198,198,198,198,124, 0, 48, 48, 0,
  0, 0, 0, 6, 2,206,204,204,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  0, 12, 24, 6, 2,206,204,204,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  0, 96, 48, 6, 2,206,204,204,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  0, 56, 8, 22, 2,206,204,204,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  0, 54,108, 6, 2,206,204,204,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 6, 2,206,204,204,204,204,204,118, 0, 48, 48, 0,
  0, 0, 12, 24, 0,120, 12,124,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 96, 48, 0,120, 12,124,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  0, 56, 8, 16, 0,120, 12,124,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 54,108, 0,120, 12,124,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0,120, 12,124,204,204,204,118, 0, 48, 48, 0,
  0, 0, 12, 24, 0,124,198,254,192,192,198,124, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 96, 48, 0,124,198,254,192,192,198,124, 0, 0, 0, 0,
  0, 56, 8, 16, 0,124,198,254,192,192,198,124, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 54,108, 0,124,198,254,192,192,198,124, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0,124,198,254,192,192,198,124, 0, 48, 48, 0,
  0, 0, 12, 24, 0, 56, 24, 24, 24, 24, 24, 60, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 48, 24, 0, 56, 24, 24, 24, 24, 24, 60, 0, 0, 0, 0,
  17, 68, 17, 68, 17, 68, 17, 68, 17, 68, 17, 68, 17, 68, 17, 68,
  85,170, 85,170, 85,170, 85,170, 85,170, 85,170, 85,170, 85,170,
  221,119,221,119,221,119,221,119,221,119,221,119,22 1,119,221,119,
  24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,
  24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,248, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,
  0, 56, 8, 16, 0, 56, 24, 24, 24, 24, 24, 60, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 54,108, 0, 56, 24, 24, 24, 24, 24, 60, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 24, 24, 0, 56, 24, 24, 24, 24, 24, 60, 0, 24, 24, 0,
  0, 0, 12, 24, 0,124,198,198,198,198,198,124, 0, 0, 0, 0,
  54, 54, 54, 54, 54,246, 6,246, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54,
  54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54,
  0, 0, 0, 0, 0,254, 6,246, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54,
  54, 54, 54, 54, 54,246, 6,254, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  54, 54, 54, 54, 54, 54, 54,254, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 96, 48, 0,124,198,198,198,198,198,124, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,248, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,
  24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 31, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,255, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,255, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,
  24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 31, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,255, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,255, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,
  0, 56, 8, 16, 0,124,198,198,198,198,198,124, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 54,108, 0,124,198,198,198,198,198,124, 0, 0, 0, 0,
  54, 54, 54, 54, 54, 55, 48, 63, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 63, 48, 55, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54,
  54, 54, 54, 54, 54,247, 0,255, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0,255, 0,247, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54,
  54, 54, 54, 54, 54, 55, 48, 55, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54,
  0, 0, 0, 0, 0,255, 0,255, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  54, 54, 54, 54, 54,247, 0,247, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54,
  24, 24, 24, 24, 24,255, 0,255, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0,124,198,198,198,198,198,124, 0, 48, 48, 0,
  0, 0, 0, 0, 0,255, 0,255, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,
  0, 0, 12, 24, 0,204,204,204,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 96, 48, 0,204,204,204,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  0, 56, 8, 16, 0,204,204,204,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  0, 0,108,216, 0,204,204,204,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0,204,204,204,204,204,204,118, 0, 48, 48, 0,
  0, 0, 12, 24, 0,198,198,198,198,198,198,126, 6, 12,248, 0,
  0, 0, 96, 48, 0,198,198,198,198,198,198,126, 6, 12,248, 0,
  24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,248, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 31, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,
  255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,25 5,255,255,255,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,255,255,255,255,255,255,255,255,255,
  0, 0, 56, 8, 16,198,198,198,198,198,198,126, 6, 12,248, 0,
  0, 0, 54,108, 0,198,198,198,198,198,198,126, 6, 12,248, 0,
  255,255,255,255,255,255,255, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0,118,220,216,216,216,220,118, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0,120,204,216,204,198,198,198,204,192,192, 0, 0,
  0, 0, 0,254,198,198,192,192,192,192,192,192, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0,128,254,108,108,108,108,108,108, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0,254,198, 96, 48, 24, 48, 96,198,254, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0,126,216,216,216,216,216,112, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0,102,102,102,102,102,124, 96, 96,192, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0,118,220, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0,126, 24, 60,102,102,102, 60, 24,126, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 56,108,198,198,254,198,198,108, 56, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 56,108,198,198,198,108,108,108,108,238, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 30, 48, 24, 12, 62,102,102,102,102, 60, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0,126,219,219,219,126, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 3, 6,126,207,219,243,126, 96,192, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 28, 48, 96, 96,124, 96, 96, 96, 48, 28, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0,124,198,198,198,198,198,198,198,198, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0,254, 0, 0,254, 0, 0,254, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 24, 24,126, 24, 24, 0, 0,255, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 48, 24, 12, 6, 12, 24, 48, 0,126, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 12, 24, 48, 96, 48, 24, 12, 0,126, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 14, 27, 27, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,
  24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,216,216,216,112, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 24, 24, 0,126, 0, 24, 24, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0,118,220, 0,118,220, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0,198,198,198,198,198,198,126, 6, 12,248, 24,
  0, 0, 12, 30, 12, 60,108,204,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  0, 0,248,108,102,102,246,102,102,102,108,248, 0, 0, 0, 0,
  0, 15, 12, 12, 12, 12, 12,236,108,108, 60, 28, 0, 0, 0, 0,
  0,216,108,108,108,108,108, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0,112,152, 48, 96,200,248, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0,124,124,124,124,124,124,124, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
  (**************)
  var
  R : Registers;
  gd,gm,i: integer;
  st : String;
  ch,ch1,ch2: Char;
  Fnt : Font;
  (**************)
  Procedure Set_Color(color : byte);
  Begin
  port[$3c4]:=2;
  port[$3c5]:=color;
  End;
  (**************)
  Procedure Out_Text(st : string);
  Var
  C16 : Array[1..16] Of Byte;
  x,y,n,i,ofset,l,j : integer;
  ch1 : Char;
  Begin
  Set_Color(GetColor);
  l:=length(st);
  For j:=1 To l Do
  Begin
  ch1:=st[j];
  n:=Ord(ch1);
  x:=GetX;
  y:=GetY;
  ofset:=80*y+(x div 8);
  For i:=1 To 16 Do
  Begin
  C16[i]:=Fnt[16*n+i];
  ofset:=80*(y+i-1)+(x div 8);
  Mem[$A000:ofset]:=C16[i];
  End;
  x:=x+8;
  if x>632 Then
  Begin
  x:=0;
  y:=y+19;
  End;
  moveto(x,y);
  End;
  End;
  (**************)
  procedure Sch_Repl(Var S : String; Sch, Repl : String);
  Var
  i, j : Byte;
  Begin
  j := 0;
  Repeat
  i := Pos(Sch, S);
  If i > 0 then
  Begin
  Delete(S, i, Length(Sch));
  Insert(Repl, S, i);
  j := j + 1;
  End;
  Until (i = 0);
  End;
  (**************)
  Procedure Read_Font;
  Var
  sm,os,i : Word;
  Begin
  R.AX := $1130;
  R.BH := 6;
  Intr($10,R);
  sm:=R.ES;
  os:=R.BP;
  For i:=1 To 128*16 Do Fnt[i]:=Mem[sm:os+i-1];
  For i:=128*16+1 To 256*16 Do Fnt[i]:=Fnt2[i];
  End;
  (**************)
  Procedure Load_Graph_Font;
  Begin
  R.AX := $1121;
  R.CX := 16;
  R.BL := 0;
  R.DL :=Round(480/R.CX);
  R.ES := Seg(Fnt);
  R.BP := Ofs(Fnt);
  Intr($10,R);
  End;
  (**************)
  Procedure UnLoadFont;
  Begin
  R.AH := $11;
  R.AL := $24;
  R.BL := 30;
  Intr($10, R);
  End;
  (**************)
  Function Vn(S : String) : String;
  Begin
  Sch_Repl(S, 'aw', chr(128));
  Sch_Repl(S, chr(128)+'s', chr(129));
  Sch_Repl(S, chr(128)+'f', chr(130));
  Sch_Repl(S, chr(128)+'r', chr(131));
  Sch_Repl(S, chr(128)+'x', chr(132));
  Sch_Repl(S, chr(128)+'j', chr(133));
  Sch_Repl(S, 'aa', chr(134));
  Sch_Repl(S, chr(134)+'s', chr(135));
  Sch_Repl(S, chr(134)+'f', chr(136));
  Sch_Repl(S, chr(134)+'r', chr(137));
  Sch_Repl(S, chr(134)+'x', chr(138));
  Sch_Repl(S, chr(134)+'j', chr(139));
  Sch_Repl(S, 'ee', chr(140));
  Sch_Repl(S, chr(140)+'s', chr(141));
  Sch_Repl(S, chr(140)+'f', chr(142));
  Sch_Repl(S, chr(140)+'r', chr(143));
  Sch_Repl(S, chr(140)+'x', chr(144));
  Sch_Repl(S, chr(140)+'j', chr(145));
  Sch_Repl(S, 'ow', chr(146));
  Sch_Repl(S, chr(146)+'s', chr(147));
  Sch_Repl(S, chr(146)+'f', chr(148));
  Sch_Repl(S, chr(146)+'r', chr(149));
  Sch_Repl(S, chr(146)+'x', chr(150));
  Sch_Repl(S, chr(146)+'j', chr(151));
  Sch_Repl(S, 'oo', chr(152));
  Sch_Repl(S, chr(152)+'s', chr(153));
  Sch_Repl(S, chr(152)+'f', chr(154));
  Sch_Repl(S, chr(152)+'r', chr(155));
  Sch_Repl(S, chr(152)+'x', chr(156));
  Sch_Repl(S, chr(152)+'j', chr(157));
  Sch_Repl(S, 'uw', chr(158));
  Sch_Repl(S, 'w', chr(158));
  Sch_Repl(S, chr(158)+'s', chr(159));
  Sch_Repl(S, chr(158)+'f', chr(160));
  Sch_Repl(S, chr(158)+'r', chr(161));
  Sch_Repl(S, chr(158)+'x', chr(162));
  Sch_Repl(S, chr(158)+'j', chr(163));
  Sch_Repl(S, 'as', chr(164));
  Sch_Repl(S, 'af', chr(165));
  Sch_Repl(S, 'ar', chr(166));
  Sch_Repl(S, 'ax', chr(167));
  Sch_Repl(S, 'aj', chr(168));
  Sch_Repl(S, 'es', chr(169));
  Sch_Repl(S, 'ef', chr(170));
  Sch_Repl(S, 'er', chr(171));
  Sch_Repl(S, 'ex', chr(172));
  Sch_Repl(S, 'ej', chr(173));
  Sch_Repl(S, 'is', chr(174));
  Sch_Repl(S, 'if', chr(175));
  Sch_Repl(S, 'ir', chr(181));
  Sch_Repl(S, 'ix', chr(182));
  Sch_Repl(S, 'ij', chr(183));
  Sch_Repl(S, 'os', chr(184));
  Sch_Repl(S, 'of', chr(190));
  Sch_Repl(S, 'or', chr(198));
  Sch_Repl(S, 'ox', chr(199));
  Sch_Repl(S, 'oj', chr(208));
  Sch_Repl(S, 'us', chr(210));
  Sch_Repl(S, 'uf', chr(211));
  Sch_Repl(S, 'ur', chr(212));
  Sch_Repl(S, 'ux', chr(213));
  Sch_Repl(S, 'uj', chr(214));
  Sch_Repl(S, 'ys', chr(215));
  Sch_Repl(S, 'yf', chr(216));
  Sch_Repl(S, 'yr', chr(221));
  Sch_Repl(S, 'yx', chr(222));
  Sch_Repl(S, 'yj', chr(248));
  Sch_Repl(S, 'dd', chr(249));
  Sch_Repl(S, 'DD', chr(250));
  Sch_Repl(S, '~', '');
  Vn := S;
  End;
  (**************)
  Begin
  Clrscr;
  gd:=0;
  initgraph(gd,gm,'c:\tp\bgi');
  if graphresult<>0 then
  Begin
  writeln(VN('Co loi do hoa'));
  Readln;
  End;
  DirectVideo:=False;
  clearDevice;
  Read_Font;
  TextColor(MAGENTA);
  SetColor(RED);
  Load_Graph_font;
  st:='Xin chafo casc bajn. ';
  st:=st+'Xin mowfi bajn gox tieesng Vieejt cos daasu !';
  st:=st+' aasn ESC ddeer thoast';
  Out_Text(VN(st));
  ch:=Readkey;
  MoveTo(0,20);
  While ch<>#27 Do
  Begin
  ch1:=ch;
  Out_Text(ch);
  ch:=Readkey;
  st:=ch1+ch;
  st:=Vn(st);
  If Length(st)=1 Then
  Begin
  ch:=st[1];
  MoveTo(GetX-8,GetY);
  End;
  End;
  directvideo:=False;
  ClearDevice;
  st:=VN('Tajm bieejt, hejn gawjp laji !');
  Writeln(st);
  moveto(0,200);
  Out_Text(st);
  moveto(0,400);
  st:='See You Again !';
  Out_Text(st);
  Readln;
  ClearDevice;
  moveto(0,20);
  TextColor(WHITE);
  for i:=0 to 255 do Out_Text(chr(i)+' ');|
  eadln;
  closegraph;
  End.
  (From internet)
  Quote Quote

 2. 2 thành viên Like bài viết này:


 3. #2
  Tham gia
  02-11-2002
  Bài viết
  164
  Like
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post
  cảm ơn CrazyKing!

 4. Thành viên Like bài viết này:


 5. #3
  Tham gia
  08-09-2002
  Bài viết
  228
  Like
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post
  CrazyKing viết bài mà không có chú thích gì thì ai hiểu nổi? Hình như Source này trên "Tin học chỉ dẫn và tìm kiếm" đúng không vậy? Dù sao cũng thanks a lot!

 6. Thành viên Like bài viết này:


 7. #4
  Tham gia
  29-08-2002
  Location
  Long An
  Bài viết
  47
  Like
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post
  CrazyKing lấy bài ở đâu hay vậy, chỉ giáo với

 8. Thành viên Like bài viết này:


 9. #5
  Tham gia
  21-01-2003
  Bài viết
  185
  Like
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post
  Làm cái quái gì dài thế? Các ông tìm đọc báo "tin học và nhà trường" số tháng 12 (hay 11 gì đó), trong đó có giới thiệu một chương trình chuyển đổi font truetype của windows sang font .chr của pascal. chẳng phải ngon hơn nhiều sao? Có thể tạo ra một đống font chữ trong pascal như vni-times, vni-helve, vni-ariston,... muốn gì cũng có hết. Hình như chương trình này sẽ được đưa lên website của báo "tin học và nhà trường" thnt.com.vn, nhưng bây giờ chưa có, thử chờ mấy hôm nữa xem. Mà không liên hệ với tác giả của bài báo ông ta gửi cho.

 10. Thành viên Like bài viết này:


 11. #6
  Tham gia
  20-01-2003
  Location
  ho chi minh
  Bài viết
  16
  Like
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post
  tuo7ng gì ? sao bạn không làm đi mà đợi ổng . tui biết là tui làm liền hà!

 12. Thành viên Like bài viết này:


 13. #7
  Tham gia
  16-07-2002
  Location
  Ha noi
  Bài viết
  370
  Like
  0
  Thanked 9 Times in 9 Posts
  Chương trình chuyển từ *.ttf sang *.chr thì mình không biết tuy nhiên mình có một trình chuyển từ *.ttf sang *.xfn và *.chr sang *.xfn (một định dạng font trong đó có hỗ trợ font bitmap như *.fnt và mình dùng nó để hiển thị chữ việt rất thoải mái. Bởi vì bộ Graph của nó rất nhanh (không như bộ Graph của Pascal tôi không thể tưởng tượng được là các bạn còn khoái dùng nó : vừa chậm lại quá ít tính năng)
  Các bạn có thể lấy nó (kèm theo bộ Graph mà theo tôi nghĩ là xịn nhất trong những đống đồ Free ở trên mạng) ở www.crossfire-designs.de bộ gx2 bản thân bộ này cũng hỗ trợ font ttf. (for Borland Pascal DPMI)
  Tôi đang chuyển mã bộ này sang Free Pascal 1.0.4 > ai có nhu cầu thì hãy liên hệ với tôi. (bộ cho Free Pascal)

 14. Thành viên Like bài viết này:


 15. #8
  Tham gia
  11-04-2003
  Location
  Bình Dương
  Bài viết
  239
  Like
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post
  lúc trước tui chạy đồng bộ với file vrd(của vre đó mừh) híc híc trước khi xem ở chế độ đồ họa thì chạy nó trước nếu không thì chử nó ... bay
  cám ơn nhé đoạn code rất hửu ích

 16. Thành viên Like bài viết này:


 17. #9
  Tham gia
  23-02-2003
  Location
  Melbourne
  Bài viết
  5,206
  Like
  0
  Thanked 24 Times in 18 Posts
  Thử mấy cái font này xem sao. Tui chuyển từ TTF sang đó.

  Font 1 : array[0..255,0..15] of byte=
  Code:
  ((0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0),
  (0,0,126,129,129,165,129,129,129,165,153,129,129,126,0,0),
  (0,0,126,255,255,255,219,255,255,219,231,255,255,126,0,0),
  (0,0,0,0,108,238,254,254,254,124,124,56,16,0,0,0),
  (0,0,0,0,16,56,56,124,254,124,56,56,16,0,0,0),
  (0,0,0,24,60,60,24,231,231,231,24,24,60,0,0,0),
  (0,0,0,24,24,60,126,126,255,255,102,24,126,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,24,60,60,24,0,0,0,0,0,0),
  (255,255,255,255,255,255,231,195,195,231,255,255,255,255,255,255),
  (0,0,0,0,0,60,102,66,66,102,60,0,0,0,0,0),
  (255,255,255,255,255,195,153,189,189,153,195,255,255,255,255,255),
  (0,0,0,0,30,14,26,50,120,204,204,204,120,0,0,0),
  (0,0,0,0,60,102,102,102,60,24,126,24,24,0,0,0),
  (0,0,0,0,63,51,63,48,48,48,112,240,224,0,0,0),
  (0,0,0,0,127,99,127,99,99,99,103,231,230,192,0,0),
  (0,0,0,0,24,219,90,60,231,60,90,219,24,0,0,0),
  (0,0,0,0,128,192,224,248,254,248,224,192,128,0,0,0),
  (0,0,0,0,2,6,14,62,254,62,14,6,2,0,0,0),
  (0,0,0,0,24,60,126,24,24,24,126,60,24,0,0,0),
  (0,0,0,0,102,102,102,102,102,102,0,102,102,0,0,0),
  (0,0,0,0,127,219,219,219,123,27,27,27,27,0,0,0),
  (0,0,0,124,198,96,56,108,198,108,56,12,198,124,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,254,254,254,0,0,0),
  (0,0,0,0,24,60,126,24,24,24,126,60,24,126,0,0),
  (0,0,0,0,24,60,126,24,24,24,24,24,24,0,0,0),
  (0,0,0,0,24,24,24,24,24,24,126,60,24,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,24,12,254,12,24,0,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,48,96,254,96,48,0,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,192,192,192,254,0,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,36,102,255,102,36,0,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,16,56,56,124,124,254,254,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,254,254,124,124,56,56,16,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,24,24,24,24,24,24,24,0,24,0,0,0),
  (0,0,0,0,108,108,108,0,0,0,0,0,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,108,108,254,108,108,108,254,108,108,0,0,0),
  (0,0,0,0,24,60,126,120,56,28,30,126,60,24,0,0),
  (0,0,0,0,112,219,118,12,24,48,110,219,14,0,0,0),
  (0,0,0,0,48,120,120,48,48,126,108,108,62,0,0,0),
  (0,0,0,0,24,24,24,0,0,0,0,0,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,12,24,24,24,24,24,24,24,24,24,12,0),
  (0,0,0,0,24,12,12,12,12,12,12,12,12,12,24,0),
  (0,0,0,0,0,60,24,60,0,0,0,0,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,24,24,126,24,24,0,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,24,48,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,0,60,0,0,0,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,24,0,0,0),
  (0,0,0,0,12,12,12,24,24,48,48,96,96,0,0,0),
  (0,0,0,0,60,102,102,102,102,102,102,102,60,0,0,0),
  (0,0,0,0,12,60,12,12,12,12,12,12,12,0,0,0),
  (0,0,0,0,60,102,6,6,12,24,48,96,126,0,0,0),
  (0,0,0,0,60,102,6,6,28,6,6,102,60,0,0,0),
  (0,0,0,0,12,28,28,60,60,108,126,12,12,0,0,0),
  (0,0,0,0,126,96,96,124,102,6,6,102,60,0,0,0),
  (0,0,0,0,60,102,96,96,124,102,102,102,60,0,0,0),
  (0,0,0,0,126,6,12,12,24,24,48,48,48,0,0,0),
  (0,0,0,0,60,102,102,102,60,102,102,102,60,0,0,0),
  (0,0,0,0,60,102,102,102,62,6,6,102,60,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,24,0,0,0,0,24,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,24,0,0,0,0,24,48,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,6,12,24,48,24,12,6,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,124,0,124,0,0,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,48,24,12,6,12,24,48,0,0,0),
  (0,0,0,0,60,102,6,6,12,24,24,0,24,0,0,0),
  (0,0,0,0,124,198,198,222,222,222,220,192,124,0,0,0),
  (0,0,0,0,24,24,60,60,102,102,126,195,195,0,0,0),
  (0,0,0,0,124,102,102,102,124,102,102,102,124,0,0,0),
  (0,0,0,0,124,198,192,192,192,192,192,198,124,0,0,0),
  (0,0,0,0,248,204,198,198,198,198,198,204,248,0,0,0),
  (0,0,0,0,126,96,96,96,124,96,96,96,126,0,0,0),
  (0,0,0,0,126,96,96,96,124,96,96,96,96,0,0,0),
  (0,0,0,0,124,198,192,192,222,198,198,206,126,0,0,0),
  (0,0,0,0,198,198,198,198,254,198,198,198,198,0,0,0),
  (0,0,0,0,60,24,24,24,24,24,24,24,60,0,0,0),
  (0,0,0,0,12,12,12,12,12,12,108,108,56,0,0,0),
  (0,0,0,0,204,216,240,224,224,240,216,204,198,0,0,0),
  (0,0,0,0,96,96,96,96,96,96,96,96,126,0,0,0),
  (0,0,0,0,195,195,231,231,255,255,219,219,195,0,0,0),
  (0,0,0,0,198,230,230,246,254,222,206,198,198,0,0,0),
  (0,0,0,0,124,198,198,198,198,198,198,198,124,0,0,0),
  (0,0,0,0,252,198,198,198,252,192,192,192,192,0,0,0),
  (0,0,0,0,124,198,198,198,198,198,222,206,124,6,0,0),
  (0,0,0,0,252,198,198,198,252,198,198,198,198,0,0,0),
  (0,0,0,0,60,102,96,96,60,6,6,102,60,0,0,0),
  (0,0,0,0,126,24,24,24,24,24,24,24,24,0,0,0),
  (0,0,0,0,198,198,198,198,198,198,198,198,124,0,0,0),
  (0,0,0,0,195,195,102,102,102,60,60,24,24,0,0,0),
  (0,0,0,0,195,195,195,219,219,126,126,60,60,0,0,0),
  (0,0,0,0,195,195,102,60,24,60,102,195,195,0,0,0),
  (0,0,0,0,195,195,102,60,24,24,24,24,24,0,0,0),
  (0,0,0,0,255,3,6,12,24,48,96,192,255,0,0,0),
  (0,0,0,0,28,24,24,24,24,24,24,24,24,24,28,0),
  (0,0,0,0,48,48,48,24,24,12,12,6,6,0,0,0),
  (0,0,0,0,56,24,24,24,24,24,24,24,24,24,56,0),
  (0,0,24,60,102,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,126,0,0),
  (0,0,48,24,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,60,6,62,102,102,62,0,0,0),
  (0,0,0,0,96,96,96,124,102,102,102,102,124,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,60,102,96,96,102,60,0,0,0),
  (0,0,0,0,6,6,6,62,102,102,102,102,62,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,60,102,126,96,102,60,0,0,0),
  (0,0,0,0,12,24,24,28,24,24,24,24,24,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,62,102,102,102,102,62,6,124,0),
  (0,0,0,0,96,96,96,124,118,102,102,102,102,0,0,0),
  (0,0,0,0,24,0,0,24,24,24,24,24,24,0,0,0),
  (0,0,0,0,24,0,24,24,24,24,24,24,24,24,24,0),
  (0,0,0,0,96,96,96,108,120,112,120,108,102,0,0,0),
  (0,0,0,0,24,24,24,24,24,24,24,24,24,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,254,219,219,219,219,219,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,124,118,102,102,102,102,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,60,102,102,102,102,60,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,124,102,102,102,102,124,96,96,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,62,102,102,102,102,62,6,6,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,28,24,24,24,24,24,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,56,108,48,24,108,56,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,48,48,56,48,48,48,48,24,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,102,102,102,102,110,62,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,102,102,60,60,24,24,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,219,219,255,255,102,102,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,108,108,56,56,108,108,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,108,108,108,108,56,48,48,224,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,124,12,24,48,96,124,0,0,0),
  (0,0,0,12,24,24,24,24,48,24,24,24,24,12,0,0),
  (0,0,0,0,24,24,24,24,0,24,24,24,24,0,0,0),
  (0,0,0,48,24,24,24,24,12,24,24,24,24,48,0,0),
  (0,0,0,0,118,220,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,16,56,108,198,198,254,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,124,198,192,192,198,124,24,12,248,0),
  (0,0,0,0,204,204,0,204,204,204,204,204,118,0,0,0),
  (0,0,0,0,108,108,0,120,12,124,204,204,118,0,0,0),
  (0,0,48,72,72,48,0,120,12,124,204,204,118,0,0,0),
  (0,0,0,0,108,108,0,124,198,254,192,198,124,0,0,0),
  (0,0,0,0,108,108,0,56,24,24,24,24,60,0,0,0),
  (0,0,0,24,60,102,0,56,24,24,24,24,60,0,0,0),
  (0,0,0,0,108,222,26,26,126,216,216,218,108,0,0,0),
  (0,0,0,0,204,204,0,124,198,198,198,198,124,0,0,0),
  (0,0,0,48,120,204,0,204,204,204,204,204,118,0,0,0),
  (0,0,0,0,198,198,0,198,198,198,198,126,6,12,120,0),
  (0,0,24,24,24,124,198,192,192,198,124,24,24,24,0,0),
  (0,0,0,56,108,100,96,240,96,96,102,230,188,0,0,0),
  (0,0,0,102,102,102,60,24,126,24,60,24,24,0,0,0),
  (0,0,0,252,102,102,124,98,102,111,102,102,243,0,0,0),
  (0,0,0,0,118,220,0,220,102,102,102,102,102,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,54,108,216,108,54,0,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,216,108,54,108,216,0,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,24,24,24,126,24,24,24,0,126,126,0,0),
  (0,0,0,0,96,48,24,12,24,48,96,0,124,124,0,0),
  (0,0,0,0,12,24,48,96,48,24,12,0,124,124,0,0),
  (24,24,24,60,60,126,126,255,24,24,24,24,24,24,24,24),
  (24,24,24,24,24,24,24,24,255,126,126,60,60,24,24,24),
  (0,0,0,0,0,64,112,124,255,124,112,64,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,2,14,62,255,62,14,2,0,0,0,0),
  (0,102,60,0,24,24,60,60,102,126,126,195,195,0,0,0),
  (0,24,60,0,24,24,60,60,102,126,126,195,195,0,0,0),
  (0,24,60,0,126,96,96,96,124,96,96,96,126,0,0,0),
  (0,56,108,0,124,198,198,198,198,198,198,198,124,0,0,0),
  (0,0,3,1,126,198,198,198,198,198,198,198,124,0,0,0),
  (0,0,3,1,198,198,198,198,198,198,198,198,124,0,0,0),
  (0,0,0,0,248,204,198,198,246,198,198,204,248,0,0,0),
  (0,0,0,0,36,24,0,60,6,62,102,102,62,0,0,0),
  (0,0,0,0,24,36,0,60,6,62,102,102,62,0,0,0),
  (0,0,0,0,24,36,0,60,102,126,96,102,60,0,0,0),
  (0,0,0,0,24,36,0,60,102,102,102,102,60,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,3,1,62,102,102,102,102,60,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,3,1,102,102,102,102,110,62,0,0,0),
  (0,0,0,0,6,30,6,62,102,102,102,102,62,0,0,0),
  (0,0,0,0,48,24,0,60,6,62,102,102,62,0,0,0),
  (0,0,0,24,4,8,0,60,6,62,102,102,62,0,0,0),
  (0,0,0,0,26,44,0,60,6,62,102,102,62,0,0,0),
  (0,0,0,0,12,24,0,60,6,62,102,102,62,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,60,6,62,102,102,62,0,24,0),
  (0,48,24,0,34,28,0,60,6,62,102,102,62,0,0,0),
  (0,24,4,8,34,28,0,60,6,62,102,102,62,0,0,0),
  (0,26,44,0,34,28,0,60,6,62,102,102,62,0,0,0),
  (0,6,12,0,34,28,0,60,6,62,102,102,62,0,0,0),
  (68,17,68,17,68,17,68,17,68,17,68,17,68,17,68,17),
  (170,85,170,85,170,85,170,85,170,85,170,85,170,85,170,85),
  (119,221,119,221,119,221,119,221,119,221,119,221,119,221,119,221),
  (24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24),
  (24,24,24,24,24,24,24,24,248,24,24,24,24,24,24,24),
  (0,0,0,0,34,28,0,60,6,62,102,102,62,0,24,0),
  (0,0,192,96,24,36,0,60,6,62,102,102,62,0,0,0),
  (0,0,6,1,26,36,0,60,6,62,102,102,62,0,0,0),
  (0,52,88,0,24,36,0,60,6,62,102,102,62,0,0,0),
  (54,54,54,54,54,54,54,246,6,246,54,54,54,54,54,54),
  (54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54),
  (0,0,0,0,0,0,0,254,6,246,54,54,54,54,54,54),
  (54,54,54,54,54,54,54,246,6,254,0,0,0,0,0,0),
  (0,0,3,6,24,36,0,60,6,62,102,102,62,0,0,0),
  (0,0,0,0,24,36,0,60,6,62,102,102,62,0,24,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,0,248,24,24,24,24,24,24,24),
  (24,24,24,24,24,24,24,24,31,0,0,0,0,0,0,0),
  (24,24,24,24,24,24,24,24,255,0,0,0,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,0,255,24,24,24,24,24,24,24),
  (24,24,24,24,24,24,24,24,31,24,24,24,24,24,24,24),
  (0,0,0,0,0,0,0,0,255,0,0,0,0,0,0,0),
  (24,24,24,24,24,24,24,24,255,24,24,24,24,24,24,24),
  (0,0,0,0,48,24,0,60,102,126,96,102,60,0,0,0),
  (0,0,0,24,4,8,0,60,102,126,96,102,60,0,0,0),
  (54,54,54,54,54,54,54,55,48,63,0,0,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,63,48,55,54,54,54,54,54,54),
  (54,54,54,54,54,54,54,247,0,255,0,0,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,255,0,247,54,54,54,54,54,54),
  (54,54,54,54,54,54,54,55,48,55,54,54,54,54,54,54),
  (0,0,0,0,0,0,0,255,0,255,0,0,0,0,0,0),
  (54,54,54,54,54,54,54,247,0,247,54,54,54,54,54,54),
  (0,0,0,0,52,88,0,60,102,126,96,102,60,0,0,0),
  (0,0,0,0,8,16,0,60,102,126,96,102,60,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,60,102,126,96,102,60,0,24,0),
  (0,0,192,96,24,36,0,60,102,126,96,102,60,0,0,0),
  (0,0,6,1,26,36,0,60,102,126,96,102,60,0,0,0),
  (0,26,44,0,24,36,0,60,102,126,96,102,60,0,0,0),
  (0,0,2,4,24,36,0,60,102,126,96,102,60,0,0,0),
  (0,0,0,0,24,36,0,60,102,126,96,102,60,0,24,0),
  (0,0,0,0,48,24,0,24,24,24,24,24,24,0,0,0),
  (0,0,0,56,12,24,0,24,24,24,24,24,24,0,0,0),
  (24,24,24,24,24,24,24,24,248,0,0,0,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,0,31,24,24,24,24,24,24,24),
  (255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255),
  (0,0,0,0,52,88,0,24,24,24,24,24,24,0,0,0),
  (0,0,0,0,12,24,0,24,24,24,24,24,24,0,0,0),
  (0,0,0,0,24,0,0,24,24,24,24,24,24,0,24,0),
  (0,0,0,0,48,24,0,60,102,102,102,102,60,0,0,0),
  (0,0,0,0,62,96,192,192,254,192,192,96,62,0,0,0),
  (0,0,0,56,12,24,0,60,102,102,102,102,60,0,0,0),
  (0,0,0,0,26,44,0,60,102,102,102,102,60,0,0,0),
  (0,0,0,0,12,24,0,60,102,102,102,102,60,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,60,102,102,102,102,60,0,24,0),
  (0,0,64,32,24,36,0,60,102,102,102,102,60,0,0,0),
  (0,0,12,2,28,36,0,60,102,102,102,102,60,0,0,0),
  (0,26,44,0,24,36,0,60,102,102,102,102,60,0,0,0),
  (0,0,3,6,24,36,0,60,102,102,102,102,60,0,0,0),
  (0,0,0,0,24,60,0,60,102,102,102,102,60,0,24,0),
  (0,0,0,0,48,27,1,62,102,102,102,102,60,0,0,0),
  (0,0,0,24,4,11,1,62,102,102,102,102,60,0,0,0),
  (0,0,0,26,44,3,1,62,102,102,102,102,60,0,0,0),
  (0,0,0,12,24,3,1,62,102,102,102,102,60,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,3,1,62,102,102,102,102,60,0,24,0),
  (0,0,0,0,48,24,0,102,102,102,102,110,62,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,254,0,0,254,0,0,254,0,0,0,0),
  (0,0,0,24,4,8,0,102,102,102,102,110,62,0,0,0),
  (0,0,0,0,26,44,0,102,102,102,102,110,62,0,0,0),
  (0,0,0,0,12,24,0,102,102,102,102,110,62,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,102,102,102,102,110,62,0,24,0),
  (0,0,0,0,48,27,1,102,102,102,102,110,62,0,0,0),
  (0,0,0,48,8,19,1,102,102,102,102,110,62,0,0,0),
  (0,0,0,52,88,3,1,102,102,102,102,110,62,0,0,0),
  (0,0,0,0,24,51,1,102,102,102,102,110,62,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,3,1,102,102,102,102,110,62,0,24,0),
  (0,0,0,0,24,12,0,54,54,54,54,28,24,24,112,0),
  (0,0,0,28,6,12,0,54,54,54,54,28,24,24,112,0),
  (0,0,0,0,26,44,0,54,54,54,54,28,24,24,112,0),
  (0,0,0,0,12,24,0,54,54,54,54,28,24,24,112,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,54,54,54,54,28,24,30,112,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0));

 18. Thành viên Like bài viết này:


 19. #10
  Tham gia
  23-02-2003
  Location
  Melbourne
  Bài viết
  5,206
  Like
  0
  Thanked 24 Times in 18 Posts
  Font 2:
  Code:
  ((0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0),
  (0,0,126,129,129,165,129,129,129,165,153,129,129,126,0,0),
  (0,0,126,255,255,255,219,255,255,219,231,255,255,126,0,0),
  (0,0,0,0,108,238,254,254,254,124,124,56,16,0,0,0),
  (0,0,0,0,16,56,56,124,254,124,56,56,16,0,0,0),
  (0,0,0,24,60,60,24,231,231,231,24,24,60,0,0,0),
  (0,0,0,24,24,60,126,126,255,255,102,24,126,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,24,60,60,24,0,0,0,0,0,0),
  (255,255,255,255,255,255,231,195,195,231,255,255,255,255,255,255),
  (0,0,0,0,0,60,102,66,66,102,60,0,0,0,0,0),
  (255,255,255,255,255,195,153,189,189,153,195,255,255,255,255,255),
  (0,0,0,0,30,14,26,50,120,204,204,204,120,0,0,0),
  (0,0,0,0,60,102,102,102,60,24,126,24,24,0,0,0),
  (0,0,0,0,63,51,63,48,48,48,112,240,224,0,0,0),
  (0,0,0,0,127,99,127,99,99,99,103,231,230,192,0,0),
  (0,0,0,0,24,219,90,60,231,60,90,219,24,0,0,0),
  (0,0,0,0,128,192,224,248,254,248,224,192,128,0,0,0),
  (0,0,0,0,2,6,14,62,254,62,14,6,2,0,0,0),
  (0,0,0,0,24,60,126,24,24,24,126,60,24,0,0,0),
  (0,0,0,0,102,102,102,102,102,102,0,102,102,0,0,0),
  (0,0,0,0,127,219,219,219,123,27,27,27,27,0,0,0),
  (0,0,0,124,198,96,56,108,198,108,56,12,198,124,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,254,254,254,0,0,0),
  (0,0,0,0,24,60,126,24,24,24,126,60,24,126,0,0),
  (0,0,0,0,24,60,126,24,24,24,24,24,24,0,0,0),
  (0,0,0,0,24,24,24,24,24,24,126,60,24,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,24,12,254,12,24,0,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,48,96,254,96,48,0,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,192,192,192,254,0,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,36,102,255,102,36,0,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,16,56,56,124,124,254,254,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,254,254,124,124,56,56,16,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,16,16,16,16,16,16,0,16,0,0,0),
  (0,0,0,0,36,36,36,0,0,0,0,0,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,20,20,20,62,20,124,40,40,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,56,78,72,56,14,42,42,28,8,8,0),
  (0,0,0,0,96,146,100,8,16,32,76,146,12,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,28,36,36,24,106,78,68,58,0,0,0),
  (0,0,0,0,16,16,16,0,0,0,0,0,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,8,8,16,16,16,16,16,16,8,8,0),
  (0,0,0,0,0,16,8,4,4,4,4,4,4,8,16,0),
  (0,0,0,0,0,16,56,56,0,0,0,0,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,16,16,124,16,16,0,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8,16,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,0,60,0,0,0,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,4,4,4,8,8,8,16,16,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,56,108,68,68,68,68,108,56,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,8,8,56,8,8,8,8,8,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,56,68,68,4,24,32,64,124,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,56,68,68,4,8,68,68,56,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,8,24,24,40,104,124,8,8,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,120,64,64,120,68,4,68,120,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,56,36,64,120,68,68,68,56,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,126,4,4,8,8,16,16,16,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,56,68,68,68,120,68,68,56,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,56,68,68,68,68,60,72,56,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,16,0,0,0,0,16,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,16,0,0,0,0,16,32,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,4,24,96,96,24,4,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,124,0,124,0,0,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,64,48,24,12,48,64,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,56,68,68,8,16,16,0,16,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,60,66,157,165,169,186,118,62,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,24,24,40,36,100,124,66,130,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,124,66,66,124,66,66,66,124,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,60,66,128,128,128,130,70,60,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,248,132,130,130,130,130,132,248,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,126,64,64,124,64,64,64,126,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,124,64,64,124,64,64,64,64,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,60,66,128,142,130,130,70,58,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,66,66,66,126,66,66,66,66,0,0,0),
  (0,0,0,0,28,8,8,8,8,8,8,8,28,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,4,4,4,4,4,68,68,56,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,70,76,88,112,104,76,68,66,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,64,64,64,64,64,64,64,124,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,195,195,197,165,165,169,153,153,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,98,98,82,90,74,70,70,66,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,60,66,129,129,129,129,66,60,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,124,66,66,124,64,64,64,64,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,60,66,129,129,129,129,78,62,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,124,66,66,124,66,66,66,66,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,60,66,64,120,14,66,66,60,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,254,16,16,16,16,16,16,16,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,66,66,66,66,66,66,102,60,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,130,66,68,100,44,40,24,16,0,0,0),
  (0,0,0,0,129,129,129,129,82,90,90,36,36,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,68,108,40,16,16,40,68,198,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,130,68,40,40,16,16,16,16,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,62,2,4,8,24,16,32,126,0,0,0),
  (0,0,0,0,24,16,16,16,16,16,16,16,16,16,24,0),
  (0,0,0,0,0,32,32,16,16,16,8,8,8,0,0,0),
  (0,0,0,0,24,8,8,8,8,8,8,8,8,8,24,0),
  (0,0,16,56,40,36,68,0,0,0,0,0,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,126,0,0),
  (0,0,16,8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,60,68,4,124,68,124,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,64,64,120,68,68,68,68,120,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,60,100,64,64,68,56,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,4,4,60,68,68,68,68,60,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,56,68,124,64,68,56,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,24,16,56,16,16,16,16,16,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,60,68,68,68,68,60,4,120,0),
  (0,0,0,0,0,64,64,120,68,68,68,68,68,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,16,0,16,16,16,16,16,16,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,16,0,16,16,16,16,16,16,16,48,0),
  (0,0,0,0,0,32,32,36,40,48,40,44,36,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,16,16,16,16,16,16,16,16,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,254,146,146,146,146,146,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,88,100,68,68,68,68,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,56,68,68,68,68,56,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,120,68,68,68,68,120,64,64,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,60,68,68,68,68,60,4,4,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,56,32,32,32,32,32,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,60,64,96,28,4,120,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,16,16,56,16,16,16,16,24,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,68,68,68,68,68,60,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,68,36,40,40,24,16,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,153,90,90,90,102,36,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,108,40,16,16,40,108,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,136,72,80,80,48,32,32,64,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,60,12,8,16,32,124,0,0,0),
  (0,0,0,0,24,16,16,16,16,32,16,16,16,24,0,0),
  (0,0,0,0,16,16,16,16,0,16,16,16,16,0,0,0),
  (0,0,0,0,48,16,16,16,16,8,16,16,16,48,0,0),
  (0,0,0,0,100,24,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,16,56,108,198,198,254,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,124,198,192,192,198,124,24,12,248,0),
  (0,0,0,0,204,204,0,204,204,204,204,204,118,0,0,0),
  (0,0,0,0,108,108,0,120,12,124,204,204,118,0,0,0),
  (0,0,48,72,72,48,0,120,12,124,204,204,118,0,0,0),
  (0,0,0,0,108,108,0,124,198,254,192,198,124,0,0,0),
  (0,0,0,0,108,108,0,56,24,24,24,24,60,0,0,0),
  (0,0,0,24,60,102,0,56,24,24,24,24,60,0,0,0),
  (0,0,0,0,108,222,26,26,126,216,216,218,108,0,0,0),
  (0,0,0,0,204,204,0,124,198,198,198,198,124,0,0,0),
  (0,0,0,48,120,204,0,204,204,204,204,204,118,0,0,0),
  (0,0,0,0,198,198,0,198,198,198,198,126,6,12,120,0),
  (0,0,24,24,24,124,198,192,192,198,124,24,24,24,0,0),
  (0,0,0,56,108,100,96,240,96,96,102,230,188,0,0,0),
  (0,0,0,102,102,102,60,24,126,24,60,24,24,0,0,0),
  (0,0,0,252,102,102,124,98,102,111,102,102,243,0,0,0),
  (0,0,0,0,118,220,0,220,102,102,102,102,102,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,54,108,216,108,54,0,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,216,108,54,108,216,0,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,24,24,24,126,24,24,24,0,126,126,0,0),
  (0,0,0,0,96,48,24,12,24,48,96,0,124,124,0,0),
  (0,0,0,0,12,24,48,96,48,24,12,0,124,124,0,0),
  (24,24,24,60,60,126,126,255,24,24,24,24,24,24,24,24),
  (24,24,24,24,24,24,24,24,255,126,126,60,60,24,24,24),
  (0,0,0,0,0,64,112,124,255,124,112,64,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,2,14,62,255,62,14,2,0,0,0,0),
  (0,0,36,24,0,24,24,40,36,100,124,66,130,0,0,0),
  (0,0,24,36,0,24,24,40,36,100,124,66,130,0,0,0),
  (0,0,24,36,0,126,64,64,124,64,64,64,126,0,0,0),
  (0,0,24,36,0,60,66,129,129,129,129,66,60,0,0,0),
  (0,0,0,3,1,62,66,129,129,129,129,66,60,0,0,0),
  (0,0,0,3,1,66,66,66,66,66,66,102,60,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,248,132,130,226,130,130,132,248,0,0,0),
  (0,0,0,0,36,24,0,60,68,4,124,68,124,0,0,0),
  (0,0,0,0,24,36,0,60,68,4,124,68,124,0,0,0),
  (0,0,0,0,16,40,0,56,68,124,64,68,56,0,0,0),
  (0,0,0,0,16,40,0,56,68,68,68,68,56,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,6,2,60,68,68,68,68,56,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,6,2,68,68,68,68,68,60,0,0,0),
  (0,0,0,0,4,12,4,60,68,68,68,68,60,0,0,0),
  (0,0,0,0,16,8,0,60,68,4,124,68,124,0,0,0),
  (0,0,0,24,4,8,0,60,68,4,124,68,124,0,0,0),
  (0,0,0,0,20,40,0,60,68,4,124,68,124,0,0,0),
  (0,0,0,0,8,16,0,60,68,4,124,68,124,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,60,68,4,124,68,124,0,16,0),
  (0,0,32,16,36,24,0,60,68,4,124,68,124,0,0,0),
  (0,48,8,16,68,56,0,60,68,4,124,68,124,0,0,0),
  (0,20,40,0,36,24,0,60,68,4,124,68,124,0,0,0),
  (0,0,8,16,36,24,0,60,68,4,124,68,124,0,0,0),
  (68,17,68,17,68,17,68,17,68,17,68,17,68,17,68,17),
  (170,85,170,85,170,85,170,85,170,85,170,85,170,85,170,85),
  (119,221,119,221,119,221,119,221,119,221,119,221,119,221,119,221),
  (24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24),
  (24,24,24,24,24,24,24,24,248,24,24,24,24,24,24,24),
  (0,0,0,0,36,24,0,60,68,4,124,68,124,0,16,0),
  (0,0,32,16,24,36,0,60,68,4,124,68,124,0,0,0),
  (0,0,6,1,26,36,0,60,68,4,124,68,124,0,0,0),
  (0,20,40,0,24,36,0,60,68,4,124,68,124,0,0,0),
  (54,54,54,54,54,54,54,246,6,246,54,54,54,54,54,54),
  (54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54),
  (0,0,0,0,0,0,0,254,6,246,54,54,54,54,54,54),
  (54,54,54,54,54,54,54,246,6,254,0,0,0,0,0,0),
  (0,0,2,4,24,36,0,60,68,4,124,68,124,0,0,0),
  (0,0,0,0,24,36,0,60,68,4,124,68,124,0,16,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,0,248,24,24,24,24,24,24,24),
  (24,24,24,24,24,24,24,24,31,0,0,0,0,0,0,0),
  (24,24,24,24,24,24,24,24,255,0,0,0,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,0,255,24,24,24,24,24,24,24),
  (24,24,24,24,24,24,24,24,31,24,24,24,24,24,24,24),
  (0,0,0,0,0,0,0,0,255,0,0,0,0,0,0,0),
  (24,24,24,24,24,24,24,24,255,24,24,24,24,24,24,24),
  (0,0,0,0,32,16,0,56,68,124,64,68,56,0,0,0),
  (0,0,0,48,8,16,0,56,68,124,64,68,56,0,0,0),
  (54,54,54,54,54,54,54,55,48,63,0,0,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,63,48,55,54,54,54,54,54,54),
  (54,54,54,54,54,54,54,247,0,255,0,0,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,255,0,247,54,54,54,54,54,54),
  (54,54,54,54,54,54,54,55,48,55,54,54,54,54,54,54),
  (0,0,0,0,0,0,0,255,0,255,0,0,0,0,0,0),
  (54,54,54,54,54,54,54,247,0,247,54,54,54,54,54,54),
  (0,0,0,0,52,88,0,56,68,124,64,68,56,0,0,0),
  (0,0,0,0,8,16,0,56,68,124,64,68,56,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,56,68,124,64,68,56,0,16,0),
  (0,0,64,32,8,20,0,28,34,62,32,34,28,0,0,0),
  (0,0,12,2,20,40,0,56,68,124,64,68,56,0,0,0),
  (0,52,88,0,16,40,0,56,68,124,64,68,56,0,0,0),
  (0,0,2,4,16,40,0,56,68,124,64,68,56,0,0,0),
  (0,0,0,0,16,40,0,56,68,124,64,68,56,0,16,0),
  (0,0,0,0,32,16,0,16,16,16,16,16,16,0,0,0),
  (0,0,0,48,8,16,0,16,16,16,16,16,16,0,0,0),
  (24,24,24,24,24,24,24,24,248,0,0,0,0,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,0,31,24,24,24,24,24,24,24),
  (255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255),
  (0,0,0,0,52,88,0,16,16,16,16,16,16,0,0,0),
  (0,0,0,0,8,16,0,16,16,16,16,16,16,0,0,0),
  (0,0,0,0,16,0,0,16,16,16,16,16,16,0,16,0),
  (0,0,0,0,32,16,0,56,68,68,68,68,56,0,0,0),
  (0,0,0,0,62,96,192,192,254,192,192,96,62,0,0,0),
  (0,0,0,48,8,16,0,56,68,68,68,68,56,0,0,0),
  (0,0,0,0,52,88,0,56,68,68,68,68,56,0,0,0),
  (0,0,0,0,8,16,0,56,68,68,68,68,56,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,56,68,68,68,68,56,0,16,0),
  (0,0,64,32,8,20,0,28,34,34,34,34,28,0,0,0),
  (0,0,12,2,20,40,0,56,68,68,68,68,56,0,0,0),
  (0,52,88,0,16,40,0,56,68,68,68,68,56,0,0,0),
  (0,0,2,4,16,40,0,56,68,68,68,68,56,0,0,0),
  (0,0,0,0,16,40,0,56,68,68,68,68,56,0,16,0),
  (0,0,0,32,16,6,2,60,68,68,68,68,56,0,0,0),
  (0,0,0,48,8,22,2,60,68,68,68,68,56,0,0,0),
  (0,0,0,52,88,6,2,60,68,68,68,68,56,0,0,0),
  (0,0,0,8,16,6,2,60,68,68,68,68,56,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,6,2,60,68,68,68,68,56,0,16,0),
  (0,0,0,0,32,16,0,68,68,68,68,68,60,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,254,0,0,254,0,0,254,0,0,0,0),
  (0,0,0,48,8,16,0,68,68,68,68,68,60,0,0,0),
  (0,0,0,0,52,88,0,68,68,68,68,68,60,0,0,0),
  (0,0,0,0,8,16,0,68,68,68,68,68,60,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,68,68,68,68,68,60,0,16,0),
  (0,0,0,0,32,22,2,68,68,68,68,68,60,0,0,0),
  (0,0,0,48,8,22,2,68,68,68,68,68,60,0,0,0),
  (0,0,0,52,88,6,2,68,68,68,68,68,60,0,0,0),
  (0,0,0,0,8,22,2,68,68,68,68,68,60,0,0,0),
  (0,0,0,0,0,6,2,68,68,68,68,68,60,0,16,0),
  (0,0,0,0,0,32,16,68,36,40,40,24,16,16,32,0),
  (0,0,0,0,48,8,16,68,36,40,40,24,16,16,32,0),
  (0,0,0,0,20,40,0,68,36,40,40,24,16,16,32,0),
  (0,0,0,0,0,8,16,68,36,40,40,24,16,16,32,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,68,36,40,40,24,16,20,32,0),
  (0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0));

 20. Thành viên Like bài viết này:


Trang 1 / 8 12346 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể trả lời bài viết
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •