Trang 8 / 8 FirstFirst ... 35678
Hiển thị kết quả từ 71 đến 80 / 80
 1. #71
  Tham gia
  13-08-2012
  Location
  Vĩnh Cửu, Đồng Nai
  Bài viết
  78
  Like
  7
  Thanked 9 Times in 8 Posts

  Bổ sung kiểu gõ VNI

  function VNI (S : string) : string; {Kiểu gõ VNI}
  begin
  Sch_Repl(S, 'a8', chr(128)); {ă}
  Sch_Repl(S, chr(128)+'1', chr(129)); {ắ}
  Sch_Repl(S, chr(128)+'2', chr(130)); {ằ}
  Sch_Repl(S, chr(128)+'3', chr(131)); {ẳ}
  Sch_Repl(S, chr(128)+'4', chr(132)); {ẵ}
  Sch_Repl(S, chr(128)+'5', chr(133)); {ặ}
  Sch_Repl(S, 'a6', chr(134)); {â}
  Sch_Repl(S, chr(134)+'1', chr(135)); {á}
  Sch_Repl(S, chr(134)+'2', chr(136)); {à}
  Sch_Repl(S, chr(134)+'3', chr(137)); {ả}
  Sch_Repl(S, chr(134)+'4', chr(138)); {ã}
  Sch_Repl(S, chr(134)+'5', chr(139)); {ạ}
  Sch_Repl(S, 'e6', chr(140)); {ê}
  Sch_Repl(S, chr(140)+'1', chr(141)); {ế}
  Sch_Repl(S, chr(140)+'2', chr(142)); {ề}
  Sch_Repl(S, chr(140)+'3', chr(143)); {ể}
  Sch_Repl(S, chr(140)+'4', chr(144)); {ễ}
  Sch_Repl(S, chr(140)+'5', chr(145)); {ệ}
  Sch_Repl(S, 'o7', chr(146)); {ơ}
  Sch_Repl(S, chr(146)+'1', chr(147)); {ớ}
  Sch_Repl(S, chr(146)+'2', chr(148)); {ờ}
  Sch_Repl(S, chr(146)+'3', chr(149)); {ở}
  Sch_Repl(S, chr(146)+'4', chr(150)); {ỡ}
  Sch_Repl(S, chr(146)+'5', chr(151)); {ợ}
  Sch_Repl(S, 'o6', chr(152)); {ô}
  Sch_Repl(S, chr(152)+'1', chr(153)); {ố}
  Sch_Repl(S, chr(152)+'2', chr(154)); {ồ}
  Sch_Repl(S, chr(152)+'3', chr(155)); {ổ}
  Sch_Repl(S, chr(152)+'4', chr(156)); {ỗ}
  Sch_Repl(S, chr(152)+'5', chr(157)); {ộ}
  Sch_Repl(S, 'u7', chr(158)); {ư}
  { Sch_Repl(S, 'w', chr(158)); }
  Sch_Repl(S, chr(158)+'1', chr(159)); {ứ}
  Sch_Repl(S, chr(158)+'2', chr(160)); {ừ}
  Sch_Repl(S, chr(158)+'3', chr(161)); {ử}
  Sch_Repl(S, chr(158)+'4', chr(162)); {ữ}
  Sch_Repl(S, chr(158)+'5', chr(163)); {ự}
  Sch_Repl(S, 'a1', chr(164)); {á}
  Sch_Repl(S, 'a2', chr(165)); {à}
  Sch_Repl(S, 'a3', chr(166)); {ả}
  Sch_Repl(S, 'a4', chr(167)); {ã}
  Sch_Repl(S, 'a5', chr(168)); {ạ}
  Sch_Repl(S, 'e1', chr(169)); {é}
  Sch_Repl(S, 'e2', chr(170)); {è}
  Sch_Repl(S, 'e3', chr(171)); {ẻ}
  Sch_Repl(S, 'e4', chr(172)); {ẽ}
  Sch_Repl(S, 'e5', chr(173)); {ẹ}
  Sch_Repl(S, 'i1', chr(174)); {í}
  Sch_Repl(S, 'i2', chr(175)); {ì}
  Sch_Repl(S, 'i3', chr(181)); {ỉ}
  Sch_Repl(S, 'i4', chr(182)); {ĩ}
  Sch_Repl(S, 'i5', chr(183)); {ị}
  Sch_Repl(S, 'o1', chr(184)); {ó}
  Sch_Repl(S, 'o2', chr(190)); {ò}
  Sch_Repl(S, 'o3', chr(198)); {ỏ}
  Sch_Repl(S, 'o4', chr(199)); {õ}
  Sch_Repl(S, 'o5', chr(208)); {ọ}
  Sch_Repl(S, 'u1', chr(210)); {ú}
  Sch_Repl(S, 'u2', chr(211)); {ù}
  Sch_Repl(S, 'u3', chr(212)); {ủ}
  Sch_Repl(S, 'u4', chr(213)); {ũ}
  Sch_Repl(S, 'u5', chr(214)); {ụ}
  Sch_Repl(S, 'y1', chr(215)); {ý}
  Sch_Repl(S, 'y2', chr(216)); {ỳ}
  Sch_Repl(S, 'y3', chr(221)); {ỷ}
  Sch_Repl(S, 'y4', chr(222)); {ỹ}
  Sch_Repl(S, 'y5', chr(248)); {ỵ}
  Sch_Repl(S, 'd9', chr(249)); {đ}
  Sch_Repl(S, 'D9', chr(250)); {Đ}
  Sch_Repl(S, '~', '');

  VNI := S;
  end; {VNI}

 2. #72
  Tham gia
  13-08-2012
  Location
  Vĩnh Cửu, Đồng Nai
  Bài viết
  78
  Like
  7
  Thanked 9 Times in 8 Posts

  Cách nạp font chữ

  Có 2 cách để nạp font Tiếng Việt:
  1. Nạp từ mảng nhớ trong chương trình (là cách của CrazyKing sử dụng tại bài viết #1 trong chủ đề này, gồm nửa bảng font 128 ký tự, 128 còn lại đọc từ ROM;
  2. Nạp từ file font sẵn trên đĩa.

 3. #73
  Tham gia
  13-08-2012
  Location
  Vĩnh Cửu, Đồng Nai
  Bài viết
  78
  Like
  7
  Thanked 9 Times in 8 Posts

  Toàn bộ font Tiếng việt

  Code:

  Type TBuffer4096 = Array [1..4096] of byte; Const fontPalora : TBuffer4096 = ( $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$7E,$81,$A5,$81,$81,$BD,$99,$81,$81,$7E,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$7E,$FF,$DB,$FF,$FF,$C3,$E7,$FF,$FF,$7E,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$00,$6C,$EE,$FE,$FE,$FE,$7C,$38,$10,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$00,$10,$38,$7C,$FE,$FE,$7C,$38,$10,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$18,$3C,$3C,$5A,$FF,$FF,$5A,$18,$3C,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$10,$38,$7C,$FE,$FE,$EE,$54,$10,$38,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$00,$00,$00,$18,$3C,$3C,$18,$00,$00,$00,$00,$00,$00, $FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$E7,$C3,$C3,$E7,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF, $00,$00,$00,$00,$00,$3C,$66,$42,$42,$66,$3C,$00,$00,$00,$00,$00, $FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$C3,$99,$BD,$BD,$99,$C3,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF, $00,$00,$1E,$0E,$1A,$32,$78,$CC,$CC,$CC,$CC,$78,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$3C,$66,$66,$66,$66,$3C,$18,$7E,$18,$18,$00,$00,$00,$00, $00,$08,$0C,$0A,$0A,$0A,$08,$08,$08,$78,$F8,$70,$00,$00,$00,$00, $00,$10,$18,$14,$12,$1A,$16,$12,$72,$F2,$62,$0E,$1E,$1C,$00,$00, $00,$00,$00,$10,$92,$7C,$6C,$C6,$6C,$7C,$92,$10,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$80,$C0,$E0,$F8,$FE,$F8,$E0,$C0,$80,$00,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$02,$06,$0E,$3E,$FE,$3E,$0E,$06,$02,$00,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$10,$38,$7C,$D6,$10,$10,$D6,$7C,$38,$10,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$66,$66,$66,$66,$66,$66,$66,$00,$66,$66,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$7F,$DB,$DB,$DB,$DB,$7B,$1B,$1B,$1B,$1B,$00,$00,$00,$00, $00,$7C,$C6,$60,$38,$6C,$C6,$C6,$6C,$38,$0C,$C6,$7C,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$FE,$FE,$FE,$FE,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$10,$38,$7C,$D6,$10,$10,$D6,$7C,$38,$10,$FE,$00,$00,$00, $00,$00,$10,$38,$7C,$D6,$10,$10,$10,$10,$10,$10,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$10,$10,$10,$10,$10,$10,$D6,$7C,$38,$10,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$00,$10,$18,$0C,$FE,$0C,$18,$10,$00,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$00,$10,$30,$60,$FE,$60,$30,$10,$00,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$00,$00,$00,$C0,$C0,$C0,$FE,$00,$00,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$00,$00,$24,$42,$FF,$42,$24,$00,$00,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$00,$10,$38,$38,$7C,$7C,$FE,$FE,$00,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$00,$FE,$FE,$7C,$7C,$38,$38,$10,$00,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$18,$3C,$3C,$3C,$18,$18,$18,$00,$18,$18,$00,$00,$00,$00, $00,$66,$66,$22,$22,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$6C,$6C,$FE,$6C,$6C,$FE,$6C,$6C,$00,$00,$00,$00,$00, $00,$10,$10,$7C,$D6,$D6,$70,$38,$1C,$D6,$D6,$7C,$10,$10,$00,$00, $00,$00,$60,$92,$96,$6C,$18,$30,$6C,$D2,$92,$0C,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$38,$6C,$6C,$38,$30,$76,$DC,$CC,$CC,$76,$00,$00,$00,$00, $00,$18,$18,$08,$10,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$0C,$18,$30,$30,$30,$30,$30,$30,$18,$0C,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$30,$18,$0C,$0C,$0C,$0C,$0C,$0C,$18,$30,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$00,$00,$66,$3C,$FF,$3C,$66,$00,$00,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$00,$00,$18,$18,$7E,$18,$18,$00,$00,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$30,$30,$10,$20,$00,$00, $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$FE,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$30,$30,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$02,$06,$0C,$18,$30,$60,$C0,$80,$00,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$7C,$C6,$C6,$CE,$DE,$F6,$E6,$C6,$C6,$7C,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$18,$38,$78,$18,$18,$18,$18,$18,$18,$7E,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$7C,$C6,$06,$0C,$18,$30,$60,$C0,$C6,$FE,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$7C,$C6,$06,$06,$3C,$06,$06,$06,$C6,$7C,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$0C,$1C,$3C,$6C,$CC,$CC,$FE,$0C,$0C,$1E,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$FE,$C0,$C0,$C0,$FC,$06,$06,$06,$C6,$7C,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$7C,$C6,$C0,$C0,$FC,$C6,$C6,$C6,$C6,$7C,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$FE,$C6,$06,$06,$0C,$18,$30,$30,$30,$30,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$7C,$C6,$C6,$C6,$7C,$C6,$C6,$C6,$C6,$7C,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$7C,$C6,$C6,$C6,$C6,$7E,$06,$06,$C6,$7C,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$00,$18,$18,$00,$00,$00,$18,$18,$00,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$00,$18,$18,$00,$00,$00,$18,$18,$08,$10,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$06,$0C,$18,$30,$60,$30,$18,$0C,$06,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$00,$00,$7E,$00,$00,$7E,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$60,$30,$18,$0C,$06,$0C,$18,$30,$60,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$7C,$C6,$C6,$06,$0C,$18,$18,$00,$18,$18,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$3C,$42,$9D,$A5,$A5,$AD,$B6,$40,$3C,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$38,$6C,$C6,$C6,$C6,$FE,$C6,$C6,$C6,$C6,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$FC,$66,$66,$66,$7C,$66,$66,$66,$66,$FC,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$7C,$C6,$C6,$C0,$C0,$C0,$C0,$C6,$C6,$7C,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$FC,$66,$66,$66,$66,$66,$66,$66,$66,$FC,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$FE,$66,$62,$68,$78,$78,$68,$62,$66,$FE,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$FE,$66,$62,$68,$78,$78,$68,$60,$60,$F0,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$7C,$C6,$C6,$C0,$C0,$CE,$C6,$C6,$C6,$7E,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$C6,$C6,$C6,$C6,$FE,$C6,$C6,$C6,$C6,$C6,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$3C,$18,$18,$18,$18,$18,$18,$18,$18,$3C,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$1E,$0C,$0C,$0C,$0C,$0C,$CC,$CC,$CC,$78,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$E6,$66,$66,$6C,$78,$78,$6C,$66,$66,$E6,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$F0,$60,$60,$60,$60,$60,$60,$62,$66,$FE,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$82,$C6,$EE,$FE,$FE,$D6,$C6,$C6,$C6,$C6,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$86,$C6,$E6,$F6,$FE,$DE,$CE,$C6,$C6,$C6,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$7C,$C6,$C6,$C6,$C6,$C6,$C6,$C6,$C6,$7C,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$FC,$66,$66,$66,$66,$7C,$60,$60,$60,$F0,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$7C,$C6,$C6,$C6,$C6,$C6,$C6,$D6,$DE,$7C,$06,$00,$00,$00, $00,$00,$FC,$66,$66,$66,$66,$7C,$6C,$66,$66,$E6,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$7C,$C6,$C6,$60,$38,$0C,$06,$C6,$C6,$7C,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$7E,$7E,$5A,$18,$18,$18,$18,$18,$18,$3C,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$C6,$C6,$C6,$C6,$C6,$C6,$C6,$C6,$C6,$7C,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$C6,$C6,$C6,$C6,$C6,$C6,$C6,$6C,$38,$10,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$C6,$C6,$C6,$C6,$C6,$D6,$FE,$EE,$C6,$82,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$C6,$C6,$6C,$7C,$38,$38,$7C,$6C,$C6,$C6,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$66,$66,$66,$66,$3C,$18,$18,$18,$18,$3C,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$FE,$C6,$86,$0C,$18,$30,$60,$C2,$C6,$FE,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$3C,$30,$30,$30,$30,$30,$30,$30,$30,$3C,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$80,$C0,$60,$30,$18,$0C,$06,$02,$00,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$3C,$0C,$0C,$0C,$0C,$0C,$0C,$0C,$0C,$3C,$00,$00,$00,$00, $10,$38,$6C,$C6,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$FF,$00,$00, $00,$18,$18,$10,$08,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$00,$00,$78,$0C,$7C,$CC,$CC,$CC,$76,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$E0,$60,$60,$7C,$66,$66,$66,$66,$66,$7C,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$00,$00,$7C,$C6,$C0,$C0,$C0,$C6,$7C,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$1C,$0C,$0C,$7C,$CC,$CC,$CC,$CC,$CC,$76,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$00,$00,$7C,$C6,$C6,$FE,$C0,$C6,$7C,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$1C,$36,$30,$78,$30,$30,$30,$30,$30,$78,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$00,$00,$76,$CC,$CC,$CC,$CC,$CC,$7C,$0C,$CC,$78,$00, $00,$00,$E0,$60,$60,$6C,$76,$66,$66,$66,$66,$E6,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$18,$18,$00,$38,$18,$18,$18,$18,$18,$3C,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$0C,$0C,$00,$1C,$0C,$0C,$0C,$0C,$0C,$0C,$CC,$CC,$78,$00, $00,$00,$E0,$60,$60,$66,$6C,$78,$78,$6C,$66,$E6,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$38,$18,$18,$18,$18,$18,$18,$18,$18,$3C,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$00,$00,$EC,$FE,$D6,$D6,$D6,$D6,$C6,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$00,$00,$DC,$66,$66,$66,$66,$66,$66,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$00,$00,$7C,$C6,$C6,$C6,$C6,$C6,$7C,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$00,$00,$DC,$66,$66,$66,$66,$66,$7C,$60,$60,$F0,$00, $00,$00,$00,$00,$00,$7C,$CC,$CC,$CC,$CC,$CC,$7C,$0C,$0C,$1E,$00, $00,$00,$00,$00,$00,$DE,$76,$60,$60,$60,$60,$F0,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$00,$00,$7C,$C6,$60,$38,$0C,$C6,$7C,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$10,$30,$30,$FC,$30,$30,$30,$30,$34,$18,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$00,$00,$CC,$CC,$CC,$CC,$CC,$CC,$76,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$00,$00,$C6,$C6,$C6,$C6,$6C,$38,$10,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$00,$00,$C6,$D6,$D6,$D6,$D6,$FE,$6C,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$00,$00,$C6,$C6,$6C,$38,$6C,$C6,$C6,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$00,$00,$C6,$C6,$C6,$C6,$C6,$C6,$7E,$06,$0C,$F8,$00, $00,$00,$00,$00,$00,$FE,$8C,$18,$30,$60,$C2,$FE,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$0E,$18,$18,$18,$70,$18,$18,$18,$18,$0E,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$18,$18,$18,$18,$00,$00,$18,$18,$18,$18,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$70,$18,$18,$18,$0E,$18,$18,$18,$18,$70,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$76,$DC,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$00,$10,$38,$6C,$C6,$C6,$C6,$FE,$00,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$6C,$38,$00,$78,$0C,$7C,$CC,$CC,$CC,$76,$00,$00,$00,$00, $0C,$18,$6C,$38,$00,$78,$0C,$7C,$CC,$CC,$CC,$76,$00,$00,$00,$00, $60,$30,$6C,$38,$00,$78,$0C,$7C,$CC,$CC,$CC,$76,$00,$00,$00,$00, $30,$10,$6C,$38,$00,$78,$0C,$7C,$CC,$CC,$CC,$76,$00,$00,$00,$00, $14,$28,$6C,$38,$00,$78,$0C,$7C,$CC,$CC,$CC,$76,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$6C,$38,$00,$78,$0C,$7C,$CC,$CC,$CC,$76,$00,$30,$30,$00, $00,$00,$38,$6C,$00,$78,$0C,$7C,$CC,$CC,$CC,$76,$00,$00,$00,$00, $06,$0C,$38,$6C,$00,$78,$0C,$7C,$CC,$CC,$CC,$76,$00,$00,$00,$00, $C0,$60,$38,$6C,$00,$78,$0C,$7C,$CC,$CC,$CC,$76,$00,$00,$00,$00, $1C,$04,$38,$6C,$00,$78,$0C,$7C,$CC,$CC,$CC,$76,$00,$00,$00,$00, $36,$6C,$38,$6C,$00,$78,$0C,$7C,$CC,$CC,$CC,$76,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$38,$6C,$00,$78,$0C,$7C,$CC,$CC,$CC,$76,$00,$30,$30,$00, $00,$00,$38,$6C,$00,$7C,$C6,$FE,$C0,$C0,$C6,$7C,$00,$00,$00,$00, $06,$0C,$38,$6C,$00,$7C,$C6,$FE,$C0,$C0,$C6,$7C,$00,$00,$00,$00, $C0,$60,$38,$6C,$00,$7C,$C6,$FE,$C0,$C0,$C6,$7C,$00,$00,$00,$00, $1C,$04,$38,$6C,$00,$7C,$C6,$FE,$C0,$C0,$C6,$7C,$00,$00,$00,$00, $36,$6C,$38,$6C,$00,$7C,$C6,$FE,$C0,$C0,$C6,$7C,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$38,$6C,$00,$7C,$C6,$FE,$C0,$C0,$C6,$7C,$00,$30,$30,$00, $00,$00,$00,$06,$02,$7E,$C6,$C6,$C6,$C6,$C6,$7C,$00,$00,$00,$00, $00,$0C,$18,$06,$02,$7E,$C6,$C6,$C6,$C6,$C6,$7C,$00,$00,$00,$00, $00,$60,$30,$06,$02,$7E,$C6,$C6,$C6,$C6,$C6,$7C,$00,$00,$00,$00, $00,$38,$08,$16,$02,$7E,$C6,$C6,$C6,$C6,$C6,$7C,$00,$00,$00,$00, $00,$36,$6C,$06,$02,$7E,$C6,$C6,$C6,$C6,$C6,$7C,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$06,$02,$7E,$C6,$C6,$C6,$C6,$C6,$7C,$00,$30,$30,$00, $00,$00,$38,$6C,$00,$7C,$C6,$C6,$C6,$C6,$C6,$7C,$00,$00,$00,$00, $06,$0C,$38,$6C,$00,$7C,$C6,$C6,$C6,$C6,$C6,$7C,$00,$00,$00,$00, $C0,$60,$38,$6C,$00,$7C,$C6,$C6,$C6,$C6,$C6,$7C,$00,$00,$00,$00, $0E,$02,$3C,$6C,$00,$7C,$C6,$C6,$C6,$C6,$C6,$7C,$00,$00,$00,$00, $36,$6C,$38,$6C,$00,$7C,$C6,$C6,$C6,$C6,$C6,$7C,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$38,$6C,$00,$7C,$C6,$C6,$C6,$C6,$C6,$7C,$00,$30,$30,$00, $00,$00,$00,$06,$02,$CE,$CC,$CC,$CC,$CC,$CC,$76,$00,$00,$00,$00, $00,$0C,$18,$06,$02,$CE,$CC,$CC,$CC,$CC,$CC,$76,$00,$00,$00,$00, $00,$60,$30,$06,$02,$CE,$CC,$CC,$CC,$CC,$CC,$76,$00,$00,$00,$00, $00,$38,$08,$16,$02,$CE,$CC,$CC,$CC,$CC,$CC,$76,$00,$00,$00,$00, $00,$36,$6C,$06,$02,$CE,$CC,$CC,$CC,$CC,$CC,$76,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$06,$02,$CE,$CC,$CC,$CC,$CC,$CC,$76,$00,$30,$30,$00, $00,$00,$0C,$18,$00,$78,$0C,$7C,$CC,$CC,$CC,$76,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$60,$30,$00,$78,$0C,$7C,$CC,$CC,$CC,$76,$00,$00,$00,$00, $00,$38,$08,$10,$00,$78,$0C,$7C,$CC,$CC,$CC,$76,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$36,$6C,$00,$78,$0C,$7C,$CC,$CC,$CC,$76,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$00,$00,$78,$0C,$7C,$CC,$CC,$CC,$76,$00,$30,$30,$00, $00,$00,$0C,$18,$00,$7C,$C6,$FE,$C0,$C0,$C6,$7C,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$60,$30,$00,$7C,$C6,$FE,$C0,$C0,$C6,$7C,$00,$00,$00,$00, $00,$38,$08,$10,$00,$7C,$C6,$FE,$C0,$C0,$C6,$7C,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$36,$6C,$00,$7C,$C6,$FE,$C0,$C0,$C6,$7C,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$00,$00,$7C,$C6,$FE,$C0,$C0,$C6,$7C,$00,$30,$30,$00, $00,$00,$0C,$18,$00,$38,$18,$18,$18,$18,$18,$3C,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$30,$18,$00,$38,$18,$18,$18,$18,$18,$3C,$00,$00,$00,$00, $11,$44,$11,$44,$11,$44,$11,$44,$11,$44,$11,$44,$11,$44,$11,$44, $55,$AA,$55,$AA,$55,$AA,$55,$AA,$55,$AA,$55,$AA,$55,$AA,$55,$AA, $DD,$77,$DD,$77,$DD,$77,$DD,$77,$DD,$77,$DD,$77,$DD,$77,$DD,$77, $18,$18,$18,$18,$18,$18,$18,$18,$18,$18,$18,$18,$18,$18,$18,$18, $18,$18,$18,$18,$18,$18,$18,$F8,$18,$18,$18,$18,$18,$18,$18,$18, $00,$38,$08,$10,$00,$38,$18,$18,$18,$18,$18,$3C,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$36,$6C,$00,$38,$18,$18,$18,$18,$18,$3C,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$18,$18,$00,$38,$18,$18,$18,$18,$18,$3C,$00,$18,$18,$00, $00,$00,$0C,$18,$00,$7C,$C6,$C6,$C6,$C6,$C6,$7C,$00,$00,$00,$00, $36,$36,$36,$36,$36,$F6,$06,$F6,$36,$36,$36,$36,$36,$36,$36,$36, $36,$36,$36,$36,$36,$36,$36,$36,$36,$36,$36,$36,$36,$36,$36,$36, $00,$00,$00,$00,$00,$FE,$06,$F6,$36,$36,$36,$36,$36,$36,$36,$36, $36,$36,$36,$36,$36,$F6,$06,$FE,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00, $36,$36,$36,$36,$36,$36,$36,$FE,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$60,$30,$00,$7C,$C6,$C6,$C6,$C6,$C6,$7C,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$F8,$18,$18,$18,$18,$18,$18,$18,$18, $18,$18,$18,$18,$18,$18,$18,$1F,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00, $18,$18,$18,$18,$18,$18,$18,$FF,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$FF,$18,$18,$18,$18,$18,$18,$18,$18, $18,$18,$18,$18,$18,$18,$18,$1F,$18,$18,$18,$18,$18,$18,$18,$18, $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$FF,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00, $18,$18,$18,$18,$18,$18,$18,$FF,$18,$18,$18,$18,$18,$18,$18,$18, $00,$38,$08,$10,$00,$7C,$C6,$C6,$C6,$C6,$C6,$7C,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$36,$6C,$00,$7C,$C6,$C6,$C6,$C6,$C6,$7C,$00,$00,$00,$00, $36,$36,$36,$36,$36,$37,$30,$3F,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$00,$00,$3F,$30,$37,$36,$36,$36,$36,$36,$36,$36,$36, $36,$36,$36,$36,$36,$F7,$00,$FF,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$00,$00,$FF,$00,$F7,$36,$36,$36,$36,$36,$36,$36,$36, $36,$36,$36,$36,$36,$37,$30,$37,$36,$36,$36,$36,$36,$36,$36,$36, $00,$00,$00,$00,$00,$FF,$00,$FF,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00, $36,$36,$36,$36,$36,$F7,$00,$F7,$36,$36,$36,$36,$36,$36,$36,$36, $18,$18,$18,$18,$18,$FF,$00,$FF,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$00,$00,$7C,$C6,$C6,$C6,$C6,$C6,$7C,$00,$30,$30,$00, $00,$00,$00,$00,$00,$FF,$00,$FF,$18,$18,$18,$18,$18,$18,$18,$18, $00,$00,$0C,$18,$00,$CC,$CC,$CC,$CC,$CC,$CC,$76,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$60,$30,$00,$CC,$CC,$CC,$CC,$CC,$CC,$76,$00,$00,$00,$00, $00,$38,$08,$10,$00,$CC,$CC,$CC,$CC,$CC,$CC,$76,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$6C,$D8,$00,$CC,$CC,$CC,$CC,$CC,$CC,$76,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$00,$00,$CC,$CC,$CC,$CC,$CC,$CC,$76,$00,$30,$30,$00, $00,$00,$0C,$18,$00,$C6,$C6,$C6,$C6,$C6,$C6,$7E,$06,$0C,$F8,$00, $00,$00,$60,$30,$00,$C6,$C6,$C6,$C6,$C6,$C6,$7E,$06,$0C,$F8,$00, $18,$18,$18,$18,$18,$18,$18,$F8,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$1F,$18,$18,$18,$18,$18,$18,$18,$18, $FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF, $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF, $00,$00,$38,$08,$10,$C6,$C6,$C6,$C6,$C6,$C6,$7E,$06,$0C,$F8,$00, $00,$00,$36,$6C,$00,$C6,$C6,$C6,$C6,$C6,$C6,$7E,$06,$0C,$F8,$00, $FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$00,$00,$76,$DC,$D8,$D8,$D8,$DC,$76,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$00,$78,$CC,$D8,$CC,$C6,$C6,$C6,$CC,$C0,$C0,$00,$00, $00,$00,$00,$FE,$C6,$C6,$C0,$C0,$C0,$C0,$C0,$C0,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$00,$80,$FE,$6C,$6C,$6C,$6C,$6C,$6C,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$FE,$C6,$60,$30,$18,$30,$60,$C6,$FE,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$00,$00,$7E,$D8,$D8,$D8,$D8,$D8,$70,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$00,$66,$66,$66,$66,$66,$7C,$60,$60,$C0,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$00,$76,$DC,$18,$18,$18,$18,$18,$18,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$7E,$18,$3C,$66,$66,$66,$3C,$18,$7E,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$38,$6C,$C6,$C6,$FE,$C6,$C6,$6C,$38,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$38,$6C,$C6,$C6,$C6,$6C,$6C,$6C,$6C,$EE,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$1E,$30,$18,$0C,$3E,$66,$66,$66,$66,$3C,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$00,$00,$7E,$DB,$DB,$DB,$7E,$00,$00,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$03,$06,$7E,$CF,$DB,$F3,$7E,$60,$C0,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$1C,$30,$60,$60,$7C,$60,$60,$60,$30,$1C,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$7C,$C6,$C6,$C6,$C6,$C6,$C6,$C6,$C6,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$00,$FE,$00,$00,$FE,$00,$00,$FE,$00,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$00,$18,$18,$7E,$18,$18,$00,$00,$FF,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$30,$18,$0C,$06,$0C,$18,$30,$00,$7E,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$0C,$18,$30,$60,$30,$18,$0C,$00,$7E,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$0E,$1B,$1B,$18,$18,$18,$18,$18,$18,$18,$18,$18,$18,$18, $18,$18,$18,$18,$18,$18,$18,$18,$D8,$D8,$D8,$70,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$00,$18,$18,$00,$7E,$00,$18,$18,$00,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$00,$00,$76,$DC,$00,$76,$DC,$00,$00,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$00,$00,$C6,$C6,$C6,$C6,$C6,$C6,$7E,$06,$0C,$F8,$18, $00,$00,$0C,$1E,$0C,$3C,$6C,$CC,$CC,$CC,$CC,$76,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$F8,$6C,$66,$66,$F6,$66,$66,$66,$6C,$F8,$00,$00,$00,$00, $00,$0F,$0C,$0C,$0C,$0C,$0C,$EC,$6C,$6C,$3C,$1C,$00,$00,$00,$00, $00,$D8,$6C,$6C,$6C,$6C,$6C,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00, $00,$70,$98,$30,$60,$C8,$F8,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$00,$7C,$7C,$7C,$7C,$7C,$7C,$7C,$00,$00,$00,$00,$00, $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00);

  ** Để biết chi tiết về từng ký tự tương ứng, copy bảng font trên (chỉ giá trị trong dấu ngoặc đơn ($00, $00, ..., $fe,..,$00) vào trong excel tại ô C1; Trong cột A đánh số thứ tự từ 0 (ô A1) đến 255; cột B; tại B1 gõ công thức = CHAR (A1) rồi kéo hết xuống 256 hàng.
  ** VD: ký tự A (cột B) có mã tương ứng (hay là số thứ tự trong bảng font/mã ASCII) là 65 (ở cột A) và font của nó là ở cột C bên cạnh.
  Được sửa bởi ada95 lúc 10:02 ngày 02-12-2014 Reason: Định dạng, thêm ghi chú

 4. #74
  Tham gia
  13-08-2012
  Location
  Vĩnh Cửu, Đồng Nai
  Bài viết
  78
  Like
  7
  Thanked 9 Times in 8 Posts

  Nạp font từ mảng nhớ

  Code:
  {Khai bao: }
  Const 
    GraphMode=0;
    TextMode=1;
  Var 
    FontBuffer :TBuffer4096;  {Vung dem bang ky tu = Array[1..256*16] of Byte}
  
  {Su dung trong 2 che do: do hoa va van ban}
  
  procedure Load_Font_VN_from_Buffer (Mode :byte); 
  begin
    Move (fontPalora,FontBuffer,SizeOf(fontPalora)) ; {Đọc font vào bộ đệm}
    
    Case Mode of
    0,GraphMode:  {Graph Mode}  {font 8*16: 4096 byte}
        asm
        mov ax,Seg FontBuffer
        mov es,ax
        mov bp,Offset FontBuffer      
        mov ax,1121h
        mov bl,0      
        mov cx,16
        mov dl,30      
        int 10h   
        end;      
    1,TextMode:   {Text Mode} {font 8*16: 4096 byte}
        asm         
        mov ax,1110h        
        mov bh,16            
        mov bl,0          
        mov cx,255         
        mov dx,Seg FontBuffer
        mov es,dx          
        xor dx,dx         
        mov bp,Offset FontBuffer         
        int 10h          
        end;            
    end; 
  end;
  Được sửa bởi ada95 lúc 14:11 ngày 17-11-2014 Reason: Bổ sung nội dung và Định dạng

 5. #75
  Tham gia
  13-08-2012
  Location
  Vĩnh Cửu, Đồng Nai
  Bài viết
  78
  Like
  7
  Thanked 9 Times in 8 Posts

  Lưu font file và đọc font từ file:

  Lưu font:
  Code:
  procedure BufferToFile (pBuffer :pointer; dFile :string; Size :longint); 
  var 
    vFile :file; 		
  begin 
  	Assign		(vFile, dFile); 
  	ReWrite		(vFile, 1); 
  	BlockWrite 	(vFile, pBuffer^, Size); 
  	Close		(vFile); 
  end;
  ** VD: 
  - Khai báo: Var FontBuffer :TBuffer4096;
  - nếu FontBuffer đang chứa bộ font: 
  BufferToFile (addr(fontbuffer), 'font256<dot>bin', sizeof (fontbuffer));
  Đọc font từ đĩa vào mảng nhớ:
  Code:
  procedure FileToBuffer (dFile :string; var pBuffer :pointer; var Size :longint);
  {pBuffer, Size: phải là tham biến, để còn giá trị khi thoát khỏi hàm này}
  var 
    vFile :file; 		
  begin 
  	Assign   (vFile, dFile); 
  	Reset    (vFile, 1); 
  	Size    := filesize (vFile); 
  	GetMem   (pBuffer, Size);
  	Blockread  (vFile, pBuffer^, Size); 
  	Close    (vFile); 
  end;
  ** VD: 
  - Khai báo: Var FontBuffer :TBuffer4096;
  - nếu FontBuffer đang chứa bộ font: 
  FileToBuffer ('font256<dot>bin', addr(fontbuffer), sizeof (fontbuffer));
  Unus Pro Omnibus, Omnes Pro Uno

 6. #76
  Tham gia
  13-08-2012
  Location
  Vĩnh Cửu, Đồng Nai
  Bài viết
  78
  Like
  7
  Thanked 9 Times in 8 Posts

  Nạp font từ file

  Code:
  procedure Load_Font_VN_From_Disk ( FontFileName :string; Mode :byte) ; 
  var 
  FontSize  :word;          {Kich thuoc font} 
  DiskFontFile:file;          {Font file tren dia} 
  begin 
    Assign   (DiskFontFile, FontFileName); 
    Reset    (DiskFontFile,1); 
    FontSize  := filesize (DiskFontFile); 
    Blockread  (DiskFontFile, FontBuffer, FontSize); 
    Close    (DiskFontFile);   
    case Mode of {Chỉ dùng font 8*16 VGA}
    0,GraphMode:  {Graph Mode}
        asm
        mov ax,Seg FontBuffer
        mov es,ax          {dia chi doan bang ky tu} 
        mov bp,offset FontBuffer  {dia chi offset bang ky tu} 
        mov ax,1121h        {Ham 11h, ham con 21h} 
        mov bl,0          {So dong do nguoi dung dinh nghia} 
        mov dl,30          { <=> mov dl, Round (480/CX); }{do phan giai/chieu cao ky tu} 
        mov cx,16          {Font 8*16:man hinh VGA = 4096 byte} 
        int 10h           {Goi ngat man hinh 10h}
        end;
    1,TextMode:   {Text Mode}
        asm
        mov dx,Seg FontBuffer
        mov es,dx          {dia chi doan bang ky tu} 
        mov bp,offset FontBuffer  {dia chi offset bang ky tu} 
        mov ax,1110h        {Ham 11h, ham con 10h} 
        mov bh,16          {Font 8*16:man hinh VGA} 
        mov bl,0          {Bang ky tu 0} 
        mov cx,256         {Nap toan bo bang ky tu} 
        xor dx,dx          {Dx=0=>Bat dau tu ky tu dau tien}              
        int 10h           {Goi ngat man hinh 10h} 
        end;
    end; {case}
  end; {procedure}

  **Vẫn chưa dùng Attachments file
  Unus Pro Omnibus, Omnes Pro Uno

 7. #77
  Tham gia
  27-03-2014
  Bài viết
  10
  Like
  1
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  có lib sẵn cả rồi

 8. #78
  Tham gia
  30-07-2012
  Location
  VuaTenMien.Com - Mua bán Tên Miền
  Bài viết
  3,746
  Like
  161
  Thanked 258 Times in 232 Posts
  Chạy nền cái vrd.exe của vietres ấy
  Bán www.KHUOU.Com, Mobi & Zalo:O9121Chín1357

 9. #79
  Tham gia
  27-01-2016
  Location
  THCS Phan Đăng Lưu
  Bài viết
  57
  Like
  1
  Thanked 92 Times in 39 Posts
  Cảm ơn crazyking

 10. Thành viên Like bài viết này:


 11. #80
  Tham gia
  13-08-2012
  Location
  Vĩnh Cửu, Đồng Nai
  Bài viết
  78
  Like
  7
  Thanked 9 Times in 8 Posts
  Quote Được gửi bởi Bótay.com View Post
  Chạy nền cái vrd.exe của vietres ấy
  Không biết máy đời mới có chịu chạy ko..
  Unus Pro Omnibus, Omnes Pro Uno

Trang 8 / 8 FirstFirst ... 35678

Bookmarks

Quy định

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể trả lời bài viết
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •