Hiển thị kết quả từ 1 đến 5 / 5
 1. #1
  Tham gia
  03-05-2011
  Bài viết
  421
  Like
  3
  Thanked 56 Times in 26 Posts

  Cần Scripts Backup Source

  mình sử dụng host free 000webhost giờ muốn chuyển web sang host khác mà k có chức năng backup source thành file zip để download về
  bạn nào có code hay Scripts nào làm việc này chỉ mình với
  Quote Quote

 2. #2
  Tham gia
  03-05-2011
  Bài viết
  421
  Like
  3
  Thanked 56 Times in 26 Posts
  ko bác nào giúp nhỉ chán ghê

 3. #3
  Tham gia
  25-08-2007
  Location
  http://toilam.com
  Bài viết
  428
  Like
  8
  Thanked 64 Times in 32 Posts
  có code zip host bản lên goole mà seach !
  http://blog.vnnclub.com/2010/10/shar...tren-host.html
  nếu ko dc pm yahoo okmen22 bàn tiếp

 4. #4
  Tham gia
  22-11-2010
  Bài viết
  7
  Like
  1
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  mysqldumer
  xdumper
  phpmyadmin:|
  v.v...

  ko lẽ cái nào dcah bạn

 5. #5
  Tham gia
  22-11-2009
  Bài viết
  21
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Bạn vào Cpanel nén tất cả các file trong pulic_html lại sau đó upload sang host mới và giải nén ra là xong !
  Cpanel hiện chưa hỗ trợ Full Backup, bạn cần phải nhập từng phần Từ CSDL rồi đến các bản ghi CNAME , MX,.. files

  Nếu đơn thuần chỉ là code nén file thì bạn lưu file này thành tên bất kì(.php) rồi upload lên host nhé ! Nó có thể nén cả thư mục và file !

  PHP Code:
  <?
  /*======================================================================*\
  || #################################################################### ||
  || # ---:|| Module: Trong Ziper - Ver 1.0
  || # ---:|| wWw.Trong.Tk
  || #################################################################### ||
  \*======================================================================*/
  @set_time_limit(3600);
  $conf***91;'dir'***93; = "zipfiles";
  if ((isset($_GET***91;'step'***93;))&&(!empty($_GET***91;'step'***93;))) $step=$_GET***91;'step'***93;;
      else $step=0;
  if ((isset($_GET***91;'dirname'***93;))&&(!empty($_GET***91;'dirname'***93;))) $dirname=$_GET***91;'dirname'***93;;
      else $dirname=".";
  $dirname = str_replace("../","",$dirname);
  class zipfile
  {
      var $datasec     = array();
      var $ctrl_dir    = array();
      var $eof_ctrl_dir = "\x50\x4b\x05\x06\x00\x00\x00\x00";
      var $old_offset   = 0;
      function unix2DosTime($unixtime = 0) {
          $timearray = ($unixtime == 0) ? getdate() : getdate($unixtime);

          if ($timearray***91;'year'***93; < 1980) {
              $timearray***91;'year'***93;    = 1980;
              $timearray***91;'mon'***93;    = 1;
              $timearray***91;'mday'***93;    = 1;
              $timearray***91;'hours'***93;   = 0;
              $timearray***91;'minutes'***93; = 0;
              $timearray***91;'seconds'***93; = 0;
          } // end if

          return (($timearray***91;'year'***93; - 1980) << 25) | ($timearray***91;'mon'***93; << 21) | ($timearray***91;'mday'***93; << 16) |
                 ($timearray***91;'hours'***93; << 11) | ($timearray***91;'minutes'***93; << 5) | ($timearray***91;'seconds'***93; >> 1);
      } // end of the 'unix2DosTime()' method

      function addFile($data, $name, $time = 0)
      {
          $name    = str_replace('\\', '/', $name);

          $dtime    = dechex($this->unix2DosTime($time));
          $hexdtime = '\x' . $dtime***91;6***93; . $dtime***91;7***93;
                   . '\x' . $dtime***91;4***93; . $dtime***91;5***93;
                   . '\x' . $dtime***91;2***93; . $dtime***91;3***93;
                   . '\x' . $dtime***91;0***93; . $dtime***91;1***93;;
          eval('$hexdtime = "' . $hexdtime . '";');

          $fr   = "\x50\x4b\x03\x04";
          $fr   .= "\x14\x00";           // ver needed to extract
          $fr   .= "\x00\x00";           // gen purpose bit flag
          $fr   .= "\x08\x00";           // compression method
          $fr   .= $hexdtime;            // last mod time and date

          // "local file header" segment
          $unc_len = strlen($data);
          $crc    = crc32($data);
          $zdata   = gzcompress($data);
          $zdata   = substr(substr($zdata, 0, strlen($zdata) - 4), 2); // fix crc bug
          $c_len   = strlen($zdata);
          $fr     .= pack('V', $crc);            // crc32
          $fr     .= pack('V', $c_len);          // compressed filesize
          $fr     .= pack('V', $unc_len);        // uncompressed filesize
          $fr     .= pack('v', strlen($name));    // length of filename
          $fr     .= pack('v', 0);              // extra field length
          $fr     .= $name;

          // "file data" segment
          $fr .= $zdata;

          // "data descriptor" segment (optional but necessary if archive is not
          // served as file)
          $fr .= pack('V', $crc);               // crc32
          $fr .= pack('V', $c_len);             // compressed filesize
          $fr .= pack('V', $unc_len);            // uncompressed filesize

          // add this entry to array
          $this -> datasec***91;***93; = $fr;

          // now add to central directory record
          $cdrec = "\x50\x4b\x01\x02";
          $cdrec .= "\x00\x00";              // version made by
          $cdrec .= "\x14\x00";              // version needed to extract
          $cdrec .= "\x00\x00";              // gen purpose bit flag
          $cdrec .= "\x08\x00";              // compression method
          $cdrec .= $hexdtime;               // last mod time & date
          $cdrec .= pack('V', $crc);          // crc32
          $cdrec .= pack('V', $c_len);        // compressed filesize
          $cdrec .= pack('V', $unc_len);      // uncompressed filesize
          $cdrec .= pack('v', strlen($name) ); // length of filename
          $cdrec .= pack('v', 0 );            // extra field length
          $cdrec .= pack('v', 0 );            // file comment length
          $cdrec .= pack('v', 0 );            // disk number start
          $cdrec .= pack('v', 0 );            // internal file attributes
          $cdrec .= pack('V', 32 );           // external file attributes - 'archive' bit set

          $cdrec .= pack('V', $this -> old_offset ); // relative offset of local header
          $this -> old_offset += strlen($fr);

          $cdrec .= $name;

          // optional extra field, file comment goes here
          // save to central directory
          $this -> ctrl_dir***91;***93; = $cdrec;
      } // end of the 'addFile()' method

      function file()
      {
          $data    = implode('', $this -> datasec);
          $ctrldir = implode('', $this -> ctrl_dir);

          return
              $data .
              $ctrldir .
              $this -> eof_ctrl_dir .
              pack('v', sizeof($this -> ctrl_dir)) .  // total # of entries "on this disk"
              pack('V', strlen($ctrldir)) .          // size of central dir
              pack('v', sizeof($this -> ctrl_dir)) .  // total # of entries overall
              pack('V', strlen($data)) .            // offset to start of central dir
              "\x00\x00";                          // .zip file comment length
      } // end of the 'file()' method

      function addFiles($files /*Only Pass Array*/)
      {
              foreach($files as $file) {
              if (is_file($file)) //directory check
              {
                  $data = implode("",file($file));
                  $this->addFile($data,$file);
              } else {
  //            $data = implode("",file("trongziper.txt"));
  //            $this->addFile($data,$file."/trongziper.txt");
              }    
          }
      }

      function output($file)
      {
          $fp=fopen($file,"w");
          fwrite($fp,$this->file());
          fclose($fp);
      }

  } // end class
  //===================================
  function getdir($path=".") {
  global $dirarray,$conf,$dirsize;    
  if ($dir = opendir($path)) {
      while (false !== ($entry = @readdir($dir))) {
       if (($entry!=".")&&($entry!="..")) {
          $lastdot = strrpos($entry,".");
          $ext = chop(strtolower(substr($entry,$lastdot+1)));
          $fname = substr($entry,0,$lastdot);
          if ($path!=".") $newpath = $path."/".$entry;
          else $newpath = $entry;
          $newpath = str_replace("//","/",$newpath);

          if (($entry!="trongziper.php")&&($entry!="trongziper.txt")&&($entry!=$conf***91;'dir'***93;)) {
              $dirarray***91;***93; = $newpath;
              if ($fsize=@filesize($newpath)) $dirsize+=$fsize;
              if (is_dir($newpath)) getdir($newpath);
          } 
      }
      }
  }
  }// end func
  //===================================
  function getcurrentdir($path=".") {
  global $conf;    
  $dirarr = array();
      if ($dir = opendir($path)) {
      while (false !== ($entry = @readdir($dir))) {
      if (($entry!=".")&&($entry!="..")) {
          $lastdot = strrpos($entry,".");
          $ext = chop(strtolower(substr($entry,$lastdot+1)));
          $fname = substr($entry,0,$lastdot);
          if ($path!=".") $newpath = $path."/".$entry;
          else $newpath = $entry;
          $newpath = str_replace("//","/",$newpath);
   
          if (($entry!="trongziper.php")&&($entry!="trongziper.txt")&&($entry!=$conf***91;'dir'***93;)) {
              $dirarr***91;***93; = $newpath;
          } 
      }
      }
  }
  return $dirarr;
  }// end func
  //=========================
  function size_format($bytes="") {
      $retval = "";
      if ($bytes >= 1048576) {
      $retval = round($bytes / 1048576 * 100 ) / 100 . " MB";
      } else if ($bytes  >= 1024) {
          $retval = round($bytes / 1024 * 100 ) / 100 . " KB";
      } else {
          $retval = $bytes . " bytes";
      }
      return $retval;
  }
  //=============================
  $currentdir = getcurrentdir($dirname);
  sort($currentdir);
  ?>
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
  <HTML xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
          <Title> -:***91; Trong Ziper - Trong.Tk ***93;:- </Title>
          <Meta name="Author" content="(-_-*).»_†rOng_«.(+_+')" />
          <Meta http-equiv="Cache-Control" content="No-Cache" />
          <Meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
          <Style type="text/css">
  <!--
  html
      {overflow-x: auto; scrollbar-face-color: #CECECE; scrollbar-shadow-color: #6B6B6B; scrollbar-highlight-color: #F8F8F8; scrollbar-3dlight-color: #8A8A8A; scrollbar-darkshadow-color: #8A8A8A; scrollbar-track-color: #8A8A8A; scrollbar-arrow-color: #215A8C; }
  body,td,th
      {font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #061D36; }
  body
      {margin-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; background-color:#DCDCDC; }
  a:link
      {color: #FF8400; text-decoration: none; }
  a:visited
      {text-decoration: none; color: #FF8400; }
  a:hover
      {text-decoration: none; color: #FF6600; }
  a:active
      {text-decoration: none; color: #FF8400; }
  img
      { border : 0px; }
  .bdr
      {border: 1px solid #344559; }
  .ctittle
      {font-size: 14px; font-weight: bold; color: #FFFFFF; text-decoration: none; background-color:#0063B0; }
  .mtittle
      {font-size: 16px; font-weight: bold; color: #FFFFFF; text-decoration: none; background-color:#2B6082; height:40px; }
  .ftittle
      {font-size: 12px; font-weight: bold; color: #FFFFFF; text-decoration: none; background-color:#3A74AB; height:25px; }
  .tittle
      {font-size: 12px; color: #FFFFFF; text-decoration: none; background-color:#3F668A; }
  .br_sp
      {border-top-width: 1px; border-top-style: dotted; border-top-color: #003366; color: #003333; text-decoration: none; font-size: 11px; }
  .btitle
      {color: #FFFFFF; font-weight: bold; padding:5px; }
  .rowdir
      {background-color:#EEEEEE; color:#003333; font-weight:bold; }
  .rowfile
      {background-color:#FFFFFF; }
  .rowbut
      {background-color:#FFFFCC; }
  //-->
          </Style>
      </Head>
  <Body>
  <Script language="javascript">
  /*======================================================================*\
  || #################################################################### ||
  || # ---:|| Trong Javascript
  || #################################################################### ||
  \*======================================================================*/
  var ie45,ns6,ns4,dom;
  if (navigator.appName=="Microsoft Internet Explorer") ie45=parseInt(navigator.appVersion)>=4;
  else if (navigator.appName=="Netscape"){  ns6=parseInt(navigator.appVersion)>=5;  ns4=parseInt(navigator.appVersion)<5;}
  dom=ie45 || ns6;

  function getobj(id) {
  el = document.all ? document.all***91;id***93; :   dom ? document.getElementById(id) :   document.layers***91;id***93;;
  return el;
  }

  function checkall()
      {
          for ( i=0;i < document.finfo.elements.length ; i++ ){
              if ( document.finfo.all.checked==true ){
                  document.finfo.elements***91;i***93;.checked = true;
              }
              else
              {
                  document.finfo.elements***91;i***93;.checked  = false;
              }
          }
      }
  </Script>
  <table width="100%" bgcolor="#1E476A" align=center border=0 cellspacing=1 cellpadding=1>
      <tr>
          <td align=center class="mtittle" valign="middle"><b>Trong Ziper - Ver 1.0</b></td>
          <td align=center class="ftittle">Coded by <a href="mailto:support@trong.tk">Trong</a> &copy; 2010 </td>
      </tr>
  </Table>
  <br />
  <? if ($step!=0) { ?>
  <br />
  <table width="70%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="3" align="center" style="border:1px #666666 solid">
      <tr>
          <td align="center" bgcolor="#FFFFFF" height="100"><span id="status">
              <p><img src="http://www.trong.tk/images/wait.gif" width="32" height="32" /> <img src="http://www.trong.tk/images/wait1.gif" width="32" height="32" /><img src="http://www.trong.tk/images/wait2.gif" width="32" height="32" /></p>
              <p>Processing Zip Folders & Files selected .</p></span>
          </td>
      </tr>
  </Table>
  <br />
  <? } else { ?>
  <Form action="?step=1" id="finfo" name="finfo" method="post">
  <table width="60%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="3" align="center" style="border:1px #999999 solid">
      <tr>
          <td style="background-color:#2B6082; color:#FFFFFF; padding:5px;" align="left"><b>Current directory : ***91;<?=$dirname?>***93;&nbsp;-&nbsp;<a href="?dirname=.">***91;.***93;</a>&nbsp;-&nbsp;<a href="?dirname=..">***91;..***93;</a>
      <?
      if ((!empty($dirname))&&($dirname!=".")) {
          $lpath = explode("/",$dirname);
          if (count($lpath)>1) echo "- <a href='?dirname={$lpath***91;0***93;}'>{$lpath***91;0***93;}</a>";
      }
      ?></b></td>
      </tr>
  <?
  for ($i=0;$i<count($currentdir);$i++) {
      $entry = $currentdir***91;$i***93;;
      if (!is_dir($entry)) {
          $class="rowfile";
          $name = $entry;    
      } else {
          $class="rowdir";
          $name = "<a href='?dirname={$entry}'>{$entry}</a>";
      //        $name = $entry;    
          }
  ?>
      <tr>
          <td align="left" class="<?=$class?>"><Input type="checkbox" name="zdir***91;***93;" value="<?=$entry?>" /> <?=$name?></td>
      </tr>
  <? } ?>
      <tr>
          <td align="left" style="background-color:#2B6082; color:#FFFFFF"><Input type="checkbox" name="all"onclick="javascript:checkall();" /> Select all</td>
      </tr>
  </Table>
  <br />
  <table width="60%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="3" align="center" bgcolor="#FFFFFF" style="border:1px #999999 solid">
      <tr>
          <td>File name : zipfiles/<Input type="text" name="filename" value="TrongZiper" size="40" />.zip</td>
          <td align="right"><Input type="submit" name="submit" value="   Start   " /></td>
      </tr>
  </Table>
  </Form>
  <? } ?>
  <br />
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
      <tr>
          <td width="200" align="center" bgcolor="#3A74AB"><a href="TrongZiper.php" class="btitle">Main</a></td>
          <td align="center" bgcolor="#2B6082" class="btitle">Copyright &copy;  ™† (¯`·_°»•&nbsp;Ðào&nbsp;V***259;n&nbsp;Trong&nbsp;•«°_·´¯) †™".</td>
      </tr>
  </Table>
  <br />
  </Body>
  </HTML>
  <?
  if ($step==1) {
      $zdir = $_POST***91;'zdir'***93;;
      if (count($zdir)>0) {
          $dirarray=array();
          $dirsize=0;
          $zdirsize=0;
          for ($i=0;$i<count($zdir);$i++) {
              $ffile = $zdir***91;$i***93;;
              if (is_dir($ffile)) {
                  getdir($ffile);
              } else {
                  if ($fsize=@filesize($ffile)) $zdirsize+=$fsize;
              }
          }
          $zdirsize+=$dirsize;
          for ($i=0;$i<count($dirarray);$i++) {
              $zdir***91;***93; = $dirarray***91;$i***93;;
          }
          if (!@is_dir($conf***91;'dir'***93;)) {
              $res = @mkdir($conf***91;'dir'***93;,0777);
              if (!$res) $txtout = "Cannot create dir !<br />";
          } else @chmod($conf***91;'dir'***93;,0777);
      
          $zipname = $_POST***91;'filename'***93;;
          $zipname=str_replace("/","",$zipname);
          if (empty($zipname)) $zipname="TrongZiper";
          $zipname.=".zip";
          
          $ziper = new zipfile();
          $ziper->addFiles($zdir);
          $ziper->output("{$conf***91;'dir'***93;}/{$zipname}");
          
          if ($fsize=@filesize("{$conf***91;'dir'***93;}/{$zipname}")) $zipsize=$fsize;
          else $zipsize=0;
          
          $zdirsize = size_format($zdirsize);
          $zipsize = size_format($zipsize);
          ?>
          <Script language="javascript">getobj('status').innerHTML="<p><b>Zip successful !</b></p><p>Download : <a href='<?=$conf***91;'dir'***93;?>/<?=$zipname?>'><?=$zipname?></a></p><p>Original size : <?=$zdirsize?>      Zip size : <?=$zipsize?></p>";</Script>
          <?
      } else {
          ?><Script language="javascript">getobj('status').innerHTML="No file or folder selected !";</Script><?
      }
  }
  ?>

Bookmarks

Quy định

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể trả lời bài viết
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •