Thời nhỏ cũng hay chơi cầu long, từ khi đi làm không chơi nữa. hj