Trang 3 / 3 FirstFirst 123
Hiển thị kết quả từ 21 đến 28 / 28
 1. #21
  Tham gia
  01-09-2009
  Bài viết
  2
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Gửi mọi người code của m, chạy chưa đến 0.5s

  Const H:array[1..4] of byte=(1,3,7,9);
  var i,d,c:int64;
  j:byte;
  Q:Array[1..100000000] of int64;
  k,N:int64;
  Function ktsnt(K:int64):boolean;//(k>2)
  Var i:int64;
  Begin
  if K mod 2= 0 then exit(false);
  i:=3;
  While i<=trunc(sqrt(K)) do
  begin
  if K mod i=0 then exit(false);
  inc(i,2);
  end;
  exit(true);
  end;

  Begin
  Write('Nhap N: ');readln(N);
  Q[1]:=2;Q[2]:=3;Q[3]:=5;Q[4]:=7;
  d:=1;c:=4;
  While (Q[c]<N)and(d<=c) do
  begin
  K:=Q[d];inc(d);
  For j:=1 to 4 do
  if ktsnt(K*10+H[j]) then
  begin
  inc(c);
  q[c]:=k*10+h[j];
  end;
  end;
  Write('Cac so sieu NT: ');
  i:=1;
  While (Q[i]<=N)and(i<=c) do
  begin
  Write(Q[i],' ');
  inc(i);
  end;
  readln;
  end.

 2. #22
  Tham gia
  11-10-2011
  Bài viết
  18
  Like
  0
  Thanked 2 Times in 2 Posts
  thế còn về số nguyên tố ghép thì sao nhỉ? chứng minh rằng mọi số tự nhiên chẵn lớn hơn 2 luôn là tổng của 2 số nguyên tố. đưa ra màn hình 2 số nguyên tố đó. VD 8=3+5;12=5+7;...

 3. #23
  Tham gia
  29-06-2011
  Bài viết
  24
  Like
  1
  Thanked 12 Times in 12 Posts
  bài này giới hạn 1<n<10, vì vậy dùng mảng hằng là chạy nhanh nhất =))

 4. #24
  Tham gia
  19-12-2013
  Bài viết
  1
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  j

  cac ban co the chj cho t doan ma kiem tra so sieu ngt k?

 5. #25
  Tham gia
  30-05-2014
  Bài viết
  2
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  dung mang con kiem tra so nguyen to
  dung vong while (n div 10<>0) and (nt) then
  n:=n div 10;
  if n div 10=0 then write(' la so snt') else write(' khong phai so snt');

 6. #26
  Tham gia
  29-05-2011
  Location
  Hà Nội
  Bài viết
  1,826
  Like
  1,420
  Thanked 47 Times in 42 Posts
  Lâu lắm rồi mới cm lại ở ddth , bài này trước mình làm trâu bò như cách ở page 1, giờ khôn hơn rồi, post lại bài mới, cách này nhanh hơn dùng đệ quy , thời gian khoảng 1s thôi
  Code:
  Uses crt;
  Var
   n,dem:byte;
   k,i:longint;
  {-------------------------------------------}
  Function NT(n:longint):boolean;
  Var
   i:longint;
  Begin
   NT:=False;
   If n<2 then Exit;
   For i:=2 to round(sqrt(n)) do
    If n mod i=0 then Exit;
   NT:=True;
  End;
  {-------------------------------------------}
  Procedure Find(x:longint);
  Var
   i:longint;
  Begin
   If NT(x) then
    If x>k then
     Begin
      Write(x:10);
      dem:=dem+1;
     End
    Else
     For i:=1 to 9 do
      If (i<>5) and (i mod 2<>0) then Find(10*x+i);
  End;
  {-------------------------------------------}
  BEGIN
   Clrscr;
   Write('Nhap so n:');
   Readln(n);
   k:=1;
   For i:=1 to (n-1) do
    k:=10*k;
   Find(1); Find(2); Find(3); Find(5); Find(7);
   Writeln;
   Writeln('Co ',dem,' so sieu nguyen to co ',n,' chu so.');
   Readln;
  END.

 7. #27
  Tham gia
  24-06-2014
  Bài viết
  1
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Bạn giải thích hộ mình phần kiểm tra số SNT nhé. Mình k hiểu lắm
  Quote Được gửi bởi auauau97 View Post
  Code:
  Uses crt;
  Var
   a,b:array[1..100] of longint;
   n,i,k,ka,kb,cs:byte;
  {-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------}
  Function NT(n:longint):boolean;
  Var
   i:longint;
  Begin
   If (n=0) or (n=1) then
    NT:=False
   Else
    Begin
     i:=2;
     While (n mod i<>0) and (i<=sqrt(n)) do
      i:=i+1;
     If i> sqrt(n) then NT:=True
     Else NT:=False;
    End;
  End;
  {-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------}
  BEGIN
   CLrscr;
   Write('Nhap so n:');
   Readln(n);
   ka:=1;
   a[ka]:=0;
   For i:=1 to n do
    Begin
     kb:=0;
     For k:=1 to ka do
      For cs:=0 to 9 do
       If NT(a[k]*10+cs) then
        Begin
         kb:=kb+1;
         b[kb]:=a[k]*10+cs;
        End;
     ka:=kb;
     For k:=1 to ka do
      a[k]:=b[k];
    End;
   For k:=1 to ka do
    Write(a[k]:10);
   Writeln;
   Writeln('Co tat ca ',ka,' so sieu nguyen to co ',n,' chu so.');
   Readln;
  END.

 8. #28
  Tham gia
  11-05-2018
  Location
  Nhân Bình-Lý Nhân-Hà Nam
  Bài viết
  1
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  tương tự vói a[2]...ak

Trang 3 / 3 FirstFirst 123

Bookmarks

Quy định

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể trả lời bài viết
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •