Hiển thị kết quả từ 1 đến 6 / 6
 1. #1
  Tham gia
  28-08-2008
  Bài viết
  14
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Giúp đỡ bài tập VB

  Đây là bài tập của mình:
  Thực hiện thao tác "Thêm, sửa, xóa với cơ sở dữ liệu sau"

  Nếu nhờ mọi người làm hộ thì phiền mọi người quá. Các bạn có thể chỉ dẫn mình cách thức để làm bài này ko
  - Mình định tạo cơ sở dữ liệu (Tạo bảng, kết nối bảng trên Access) sau đó đưa sang VB để tạo form
  - Mình đã học qua về Foxpro, liệu ngôn ngữ về thêm, sửa, xóa (Nút) có áp dụng được vào VB ko
  Chân thành cảm ơn

  [=========> Bổ sung bài viết <=========]

  Ko bạn nào giúp sao
  Thế cho mình hỏi nút "Thêm, sửa, xóa" trong thiết kế form có code là gì vậy
  Được sửa bởi kazumareika lúc 20:40 ngày 14-12-2009 Reason: Bổ sung bài viết
  Quote Quote

 2. #2
  Tham gia
  25-11-2007
  Location
  TP.HCM
  Bài viết
  100
  Like
  0
  Thanked 4 Times in 3 Posts
  ảnh của bạn mờ quá. nếu muốn hỏi thì lien lạc với mình
  yahoo : nguyenhuynhquy_nam

 3. #3
  Tham gia
  15-12-2009
  Bài viết
  294
  Like
  0
  Thanked 3 Times in 3 Posts
  Quote Được gửi bởi kazumareika View Post
  Đây là bài tập của mình:
  Thực hiện thao tác "Thêm, sửa, xóa với cơ sở dữ liệu sau"

  Nếu nhờ mọi người làm hộ thì phiền mọi người quá. Các bạn có thể chỉ dẫn mình cách thức để làm bài này ko
  - Mình định tạo cơ sở dữ liệu (Tạo bảng, kết nối bảng trên Access) sau đó đưa sang VB để tạo form
  - Mình đã học qua về Foxpro, liệu ngôn ngữ về thêm, sửa, xóa (Nút) có áp dụng được vào VB ko
  Chân thành cảm ơn

  [=========> Bổ sung bài viết <=========]

  Ko bạn nào giúp sao
  Thế cho mình hỏi nút "Thêm, sửa, xóa" trong thiết kế form có code là gì vậy
  1. Tìm hiểu mấy câu lệnh cơ bản để thao tác với CSDL là Inesrt, Delete, Update, Select là xong
  2. Tìm hiểu các kết nối giữa VB với Access bằng OLEDB, rất đơn giản chỉ cần đọc sơ là biết
  Code:
   Thế cho mình hỏi nút "Thêm, sửa, xóa" trong thiết kế form có code là gì vậy
  Tìm hiểu xong mấy câu lệnh inesrt, del ..., cách kết nối CSDL ở trên rồi sẽ biết , chủ yếu là tạo 1 kết nối (OLEDBConnection) -> tạo 1 Command (OLEDBCommand) -> đưa các câu lệnh Inesrt, del ... vào Command đó rồi thực hiện Command đó ->Excutenonquery() --> đóng kết nối Chỉ có thế
  vietfun7[.]com - Trang chia sẻ truyện tranh, Manga

 4. #4
  Tham gia
  01-04-2010
  Bài viết
  2
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  bac ko viet code len ak

 5. #5
  Tham gia
  19-09-2008
  Bài viết
  15
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  cái đó cũng dễ thôi mà bạn code liên kết từ access vào vb cũng dễ mà
  Public Class FrmHoSoNhanSu
  Private Sub FrmHoSoNhanSu_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
  LietKe()
  End Sub
  Private Sub btnThem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnThem.Click
  Dim conn As New OleDb.OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLED B.4.0;" & "Data Source=" & Application.StartupPath() & "\QuanLyNhanSu.mdb;" & "Persist Security Info=False")
  conn.Open()
  Dim SQL As String = "INSERT INTO NhanSu(MaNS,MaCV,MaTD,MaPB,HoTen,NgaySinh,GioiTinh ,QueQuan,SoCMND,TinhTrangHonNhan,SucKhoe,DanToc,To nGiao,GhiChu) VALUES('" & txtMaNS.Text & "','" & txtMaCV.Text & "','" & txtMaTD.Text & "','" & txtMaPB.Text & "','" & txtHoTen.Text & "',#" & txtNgaySinh.Text & "#,'" & txtGioiTinh.Text & "','" & txtQueQuan.Text & "'," & txtSoCMND.Text & ",'" & txtTinhTrangHonNhan.Text & "','" & txtSucKhoe.Text & "','" & txtDanToc.Text & "','" & txtTonGiao.Text & "','" & txtGhiChu.Text & "')"
  Dim cmd As New OleDb.OleDbCommand(SQL, conn)
  cmd.ExecuteNonQuery()
  MsgBox("Đã thêm xong")
  LietKe()
  End Sub
  Private Sub LietKe()
  Dim conn As New System.Data.OleDb.OleDbConnection("Provider= Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & "Data Source=" & Application.StartupPath() & "\QuanLyNhanSu.mdb;" & "Persist Security Info=False")
  conn.Open()
  Dim SQL As String = " Select * From NhanSu ORDER BY MaNS ASC"
  Dim cmd As New OleDb.OleDbCommand(SQL, conn)
  Dim adapter As New OleDb.OleDbDataAdapter(cmd)
  Dim ds As New DataSet
  adapter.Fill(ds)
  Dim dt As DataTable = ds.Tables(0)
  grdCapNhatHoSoNhanSu.DataSource = dt
  conn.Close()
  End Sub
  Private Sub btnXoa_click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnXoa.Click
  Dim conn As New OleDb.OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLED B.4.0;" & "Data Source=" & Application.StartupPath() & "\QuanLyNhanSu.mdb;" & "Persist Security Info=False")
  conn.Open()
  Dim SQL As String = "DELETE * From NhanSu Where MaNS='" & txtMaNS.Text & "'"
  Dim cmd As New OleDb.OleDbCommand(SQL, conn)
  cmd.ExecuteNonQuery()
  conn.Close()
  MsgBox(" Đã Xóa Xong ")
  LietKe()
  End Sub
  Private Sub BtnSua_click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnSua.Click
  Dim conn As New OleDb.OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLED B.4.0;" & "Data Source=" & Application.StartupPath() & "\QuanLyNhanSu.mdb;" & "Persist Security Info=False")
  conn.Open()
  Dim SQL As String = "UPDATE NhanSu Set MaCV='" & txtMaCV.Text & "',MaTD='" & txtMaTD.Text & "',MaPB='" & txtMaPB.Text & "',HoTen='" & txtHoTen.Text & "',NgaySinh='" & txtNgaySinh.Text & " ',GioiTinh='" & txtGioiTinh.Text & "',QueQuan='" & txtQueQuan.Text & "',SoCMND='" & txtSoCMND.Text & "',TinhTrangHonNhan='" & txtTinhTrangHonNhan.Text & "',SucKhoe='" & txtSucKhoe.Text & "',DanToc='" & txtDanToc.Text & "',TonGiao='" & txtTonGiao.Text & "',GhiChu='" & txtGhiChu.Text & "' Where MaNS='" & txtMaNS.Text & "'"
  Dim cmd As New OleDb.OleDbCommand(SQL, conn)
  cmd.ExecuteNonQuery()
  conn.Close()
  MsgBox(" Đã Sửa Xong ")
  LietKe()
  End Sub
  Private Sub btnThoat_click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnThoat.Click
  Me.Close()
  End Sub
  Private Sub grbCapNhatHoSoNhanSu_click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles grdCapNhatHoSoNhanSu.Click
  Dim conn As New OleDb.OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLED B.4.0;" & "Data Source=" & Application.StartupPath() & "\QuanLyNhanSu.mdb;" & "Persist Security Info=False")
  Dim MaNS As String = Convert.ToString(grdCapNhatHoSoNhanSu.Item(0, grdCapNhatHoSoNhanSu.CurrentRow.Index).Value)
  Dim SQL As String = "SELECT * FROM NhanSu Where MaNS='" & MaNS & "'"
  Dim cmd As New OleDb.OleDbCommand(SQL, conn)
  Dim adapter As New OleDb.OleDbDataAdapter(cmd)
  Dim ds As New DataSet
  adapter.Fill(ds)
  Dim dt As DataTable = ds.Tables(0)
  For i As Integer = 0 To dt.Rows.Count - 1
  'txtMaNS.Enabled=False
  txtMaNS.Text = dt.Rows(i)("MaNS").ToString()
  txtMaCV.Text = dt.Rows(i)("MaCV").ToString()
  txtMaTD.Text = dt.Rows(i)("MaTD").ToString()
  txtMaPB.Text = dt.Rows(i)("MaPB").ToString()
  txtHoTen.Text = dt.Rows(i)("HoTen").ToString()
  txtGioiTinh.Text = dt.Rows(i)("GioiTinh").ToString()
  txtNgaySinh.Text = dt.Rows(i)("NgaySinh").ToString()
  txtQueQuan.Text = dt.Rows(i)("QueQuan").ToString()
  txtSoCMND.Text = dt.Rows(i)("SoCMND").ToString()
  txtTinhTrangHonNhan.Text = dt.Rows(i)("TinhTrangHonNhan").ToString()
  txtSucKhoe.Text = dt.Rows(i)("SucKhoe").ToString()
  txtDanToc.Text = dt.Rows(i)("DanToc").ToString()
  txtTonGiao.Text = dt.Rows(i)("TonGiao").ToString()
  txtGhiChu.Text = dt.Rows(i)("GhiChu").ToString()
  Next
  dt.Dispose()
  ds.Dispose()
  conn.Close
  End Sub
  End Class

 6. #6
  Tham gia
  30-04-2017
  Bài viết
  3
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Bạn cho mình hỏi: Cách để chèn hình ảnh vào trong bài viết như thế nào nhỉ?

Bookmarks

Quy định

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể trả lời bài viết
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •