Làm thơ thường theo khuôn khổ gieo vần chán ngắt.
Nên phải có sự phá cách không cần theo phong cách cổ nhân vì không phù hợp nữa.
Thiên tài hội họa pipicachuu vẽ nghệ thuật trù tượng cực phẩm.