"Trên thâm, dưới thâm, chung quy ở giữa bị đâm vào đùi" (Táo quân 2019)