Các bạn viết lệnh PROMPT, MESSAGE cho hiển thị tiếng việt ngay trên diễn đàn đi.