Hi các bạn, nay mình hướng dẫn bài tập đơn giản gồm.

Quản lý thông tin phòng ban bao gồm

Mã phòng
Tên phòng
Diện tích
Đơn giá


Nhập vào số lượng và thông tin phòng
In danh sách phòng vừa nhập
Nhập vào mã phòng, nếu tìm thấy in ra thông tin phòng đó nếu không thì hiện ra thông báo là “Không tìm thấy …”
Ta thực hiện các bước sau:Đầu tiên ta khai báo một cấu trúc dạng struct gồm tất cả thông tin về quản lý phòng ban.


struct phongban {
char ma[50];
char ten[200];
float dientich;
float gia;
} ;
int n ;


trong đó: phongban là struct định nghĩa cấu trúc cần quản lý thông tin phòng ban.

n khai báo là số phòng mà ta quản lý.2. Bước 2 ta khai báo sẵn 2 hàm sẽ sử dụng gồm in danh sách và tìm kiếm. khai báo này đặt sau struct và trước int main chương trìnhvoid DanhSach(phongban ph[]);
void TimPhong(phongban ph[], char ma[20]);


Tiếp đó t viết chi tiết 2 hàm trên. có thể đặt ở sau int main của chương trình
void DanhSach(phongban ph[])
{

for(int i=0; i< n; i++)
{
cout<<"Thong tin phong thu "<<(i+1)<<endl;
cout<<"Ma phong="<<ph[i].ma<<endl;
cout<<"Ten phong="<<ph[i].ten<<endl;
cout<<"Dien tich phong="<<ph[i].dientich<<endl;
cout<<"Gia phong "<< ph[i].gia<<endl;
}
}

void TimPhong(phongban ph[], char ma[20])
{
int tim=0;

for(int i=0; i<n; i++)
{
if(stricmp(ph[i].ma, ma)==0)
{
tim=1;

cout<<"Thong tin phong tim thay thu "<<(i+1)<<endl;
cout<<"Ma phong="<<ph[i].ma<<endl;
cout<<"Ten phong="<<ph[i].ten<<endl;
cout<<"Dien tich phong="<<ph[i].dientich<<endl;
cout<<"Gia phong "<< ph[i].gia<<endl;
}
}
if(tim==0)
{
cout<<"Khong tim thay phong thoa ma"<<endl;
}
}


3. Bước kế tiếp ta viết trong hàm main gồm

Nhập thông tin số phòng cần quản lý
Nhập thông tin từng phòng
Gọi hàm con lần lượt là in danh sách và tìm kiếm thông tin phòng ban theo mã phòng như sau.
int main(int argc, char** argv) {
char tim[50];
cout<<"Nhap so phong = ";
cin>>n;
phongban ph[n] ;

for(int i=0; i<n ; i++)
{
cout<<"Nhap thong tin phong thu "<<(i+1)<<endl;
cout<<"Ma phong=";
cin>>ph[i].ma;
cout<<"Ten phong: ";
cin>>ph[i].ten;
cout<<"Dien tich ";
cin>>ph[i].dientich;
cout<<"Don gia";
cin>>ph[i].gia;
}

DanhSach(ph);

cout<<"Nhap thong tin ma phong can tim"<<endl;
cin>>tim;

TimPhong(ph, tim);
return 0;
}


Vậy ta đẫ có chương trình hoàn chỉnh. Các bạn cũng có thể download chương trình hoạc xem thêm ở trang