🔴 Khi bạn có tài khoản chính trên BigSeller và phân quyền cho nhân viên với các tài khoản phụ, có một vài dữ liệu nhạy cảm như giá cả, lợi nhuận ước tính, ... k muốn cho nhân viên biết thì bạn có thể cài đặt dữ liệu nhạy cảm khi thêm quyền cho nhân viên.
✳️ Với 1 tài khoản phụ có cài đặt dữ liệu nhạy cảm sẽ không nhìn thấy thông tin về giá cả, và những thông tin đó sẽ được thay bằng dấu hoa thị *.
✳️ Quyền này sẽ kiểm soát đến một số trường liên quan ở phần xuất và hiển thị trang của mô đun đơn hàng, bao gồm "Số tiền đơn hàng", "Đơn giá sản phẩm", "Tổng giá sản phẩm", "Lợi nhuận ước tính", "Số tiền hoàn".