𝐓𝐎𝐏 𝟰 thiết bị hội nghị tốt nhất dành cho phòng họp Microsoft Teams vừa và nhỏ năm 2022
1. 𝗣𝗼𝗹𝘆 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼 𝗕𝗮𝗿– Thiết bị hội nghị trực tuyến chuyên dụng
2. 𝑵𝒆𝒂𝒕 𝑩𝒂𝒓 & 𝑵𝒆𝒂𝒕 𝑷𝒂𝒅 – Xu hướng Hội nghị truyền hình
3. Thiết bị họp trực tuyến 𝗟𝗼𝗴𝗶𝘁𝗲𝗰𝗵 𝗥𝗮𝗹𝗹𝘆 𝗕𝗮𝗿 𝗠𝗶𝗻𝗶
4. Họp trực tuyến với 𝙔𝙚𝙖𝙡𝙞𝙣𝙠 𝙈𝙚𝙚𝙩𝙞𝙣𝙜 𝘽𝙖𝙧 𝘼20