hàm kết nối sql

Code:
include_once 'db.php';

try

{

    $DB_con = new PDO('mysql:host='. DB_host .';dbname='. DB_name ,DB_user,DB_pass);

    $DB_con->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

}

catch(PDOException $e)

{

    echo $e->getMessage();

}


còn đây là upload vào database

Code:
$name2 = $_POST['name'];

$sdesc = $_POST['sdesc'];

$description = $_POST['description'];

$tags = $_POST['tag'];

$cat_id = $_POST['cat_id'];

$scat_id = (isset($_POST['subcat']) ? $_POST['subcat'] : null);

$demo = $_POST['demo'];

$price = $_POST['price'];

$date = date("Y-m-d");

$featured = (isset($_POST['featured'])) ? 1 : 0;

$support = (isset($_POST['support'])) ? 1 : 0;

$stock_on = (isset($_POST['stock_on'])) ? 1 : 0;

$stock = $_POST['stock'];

$views_off = (isset($_POST['views_off'])) ? 1 : 0;

$reviews_off = (isset($_POST['reviews_off'])) ? 1 : 0;

$free = (isset($_POST['free'])) ? 1 : 0;$sql_upload = $DB_con->prepare("INSERT INTO dsptesty_products (name, short_des, description, tags, cat_id, subc_id, icon_img, preview_img, file, price, demo, created, modified, support, featured, stock_on, stock, views_off, reviews_off, free, active) VALUES (:name2, :sdesc, :description, :tag, :cat_id, :scat_id, :icon_img, :preview_img, :file, :price, :demo, :created, :modified, :support, :featured, :stock_on, :stock, :views_off, :reviews_off, :free, '1')");$sql_upload->bindparam(":name2",$name2);

$sql_upload->bindparam(":sdesc",$sdesc);

$sql_upload->bindparam(":description",$description);

$sql_upload->bindparam(":tag",$tags);

$sql_upload->bindparam(":cat_id",$cat_id);

$sql_upload->bindparam(":scat_id",$scat_id);

$sql_upload->bindparam(":icon_img",$new_image_name1);

$sql_upload->bindparam(":preview_img",$new_image_name);

$sql_upload->bindparam(":file",$new_file_name);

$sql_upload->bindparam(":price",$price);

$sql_upload->bindparam(":demo",$demo);

$sql_upload->bindparam(":created",$date);

$sql_upload->bindparam(":modified",$date);

$sql_upload->bindparam(":support",$support);

$sql_upload->bindparam(":featured",$featured);

$sql_upload->bindparam(":stock_on",$stock_on);

$sql_upload->bindparam(":stock",$stock);

$sql_upload->bindparam(":views_off",$views_off);

$sql_upload->bindparam(":reviews_off",$reviews_off);

$sql_upload->bindparam(":free",$free);


giờ mình muốn thêm tag vào bài viết thì làm sao nữa mọi người. Mình chỉ mới get tag user nhập vào đưa vào database nhưng để hiện ra trong bài viết khi user click vào thì sẽ show ra những bài viêt có tag đó thì mình chưa biết cách. Có bạn nào biết chỉ mình với