"Trà sữa phải có trân châu
Thanh xuân đừng có sống lâu một mình"