CAD và GIS là hai loại phần mềm không gian. GIS nắm bắt, lưu trữ, phân tích và trình bày thông tin không gian một cách trực quan. Trong khi đó, soạn thảo có sự hỗ trợ của máy tính hoặc CAD cho phép bạn thiết kế các sản phẩm hoặc cơ sở hạ tầng dưới dạng sơ đồ 2D và 3D.
📌Sự khác biệt giữa GIS và CAD: Một sự khác biệt khác giữa hai loại này là CAD tạo ra các mô hình bằng cách sử dụng các tọa độ liên quan đến đối tượng. Trong khi đó, GIS lập bản đồ các cấu trúc hiện có bằng cơ sở dữ liệu không gian.

📌 CAD và GIS sử dụng các loại cơ sở dữ liệu khác nhau: GIS xử lý cơ sở dữ liệu địa lý hoặc phần mềm GIS đám mây được thiết kế để quản lý dữ liệu cộng tác. Mặt khác, CAD sử dụng cơ sở dữ liệu sản xuất chứa dữ liệu mà các kỹ thuật viên tạo ra trong giai đoạn thiết kế.

📌CAD và GIS giải quyết các nhu cầu khác nhau: Khó có khả năng cái nào thay thế được cái kia. CAD thiếu khả năng phân tích, đó là thứ mà GIS cung cấp. Nó có thể lấy dữ liệu từ CAD và sử dụng nó để trả lời các câu hỏi định lượng.