Chào các bạn,
MÌnh đang code php lấy dữ liệu databse lên bảng,
Mình muốn ra sản phẩm theo bảng table 1 hàng 5 cột sản phẩm $row[id], đến cột 6 xuống dòng và tiếp tục ra 5 cột sản phẩm tiếp theo.
Tới cột 6 mỉnh không xuống hàng được. AE help me nhe!
$h=1 ; $i =1;
while($row1 = mysqli_fetch_array($QUERY_Tk_count))
{
<tr>
while($row = mysqli_fetch_array($QUERY_Tk2))
{
if ($i<=5 && $h>=1)
{
<td>$row[id]</td>
$i=$i+1;
}
else{ $i =1;}
}
$h= $h+1;
}