Hi các anh!

E mới học về lập trình C. Mày mò tự học mà h có chương trình ví dụ trong sách, e đã viêt y nguyên mà vẫn k chạy. Bác nào bỏ chút time sửa giúp e với ạ? Và tại sao nó k chay? E cảm ơn! Chương trình như sau ạ:

#include "stdio.h"

#define N 1000

#define L 20

int k[N];

float t[N];

int *pk[L];

float *pt[L];

char *thongb="\nK co lai xe thu %d";

void vaosl(m)

{int i,*pkk;

float *ptt;

pkk=pk[0]=k;

ptt=pt[0]=t;

for(i=1;i<=m;++i)

{

printf("\nSo lieu cua lai xe thu %d:\n",i);

doc:scanf("%d%f",pkk,ptt);

if(*pkk!=0)

{

ptt++;

pkk++;

printf("1\n");

goto doc;

}

pk[i]=pkk;

pt[i]=ptt;

}

}

void rasl(int m,int i)

{

int *pkk; float *ptt;

if(i<1||i>m)

{

printf(thongb,i);return;

}

pkk=pk[i-1];ptt=pt[i-1];

printf("\nSo lieu lai xe %d\n",i);

while(pkk<pk[i])

printf("\n%4d km %8.2f tan",*pkk++,*ptt++);

}

float klvcn(int m,int i)

{

int *pkk;

float *ptt,s=0.0;

if(i<1||i>m)

{

printf(thongb,i);return 0.0;

}

pkk=pk[i-1];ptt=pt[i-1];

while(pkk<pk[i])

s+=(*pkk++)*(*ptt++);

return s;

}

main()

{

int m,i;

printf("\nSo lai xe =");

scanf("%d",&m);

vaosl(m);

for(i=1;i<=m;++i)

{

rasl(m,i);

printf("\nKhoi luong van chuyen =%8.2fkm/tan",klvcn(m,i));

}

}