Thương nhân, tổ chức được thành lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, mà cụ thể là sàn thương mại điện tử cần đáp ứng các điều kiện sau:

Thứ nhất, phải là thương nhân, tổ chức được thành lập theo quy định pháp luật;

Thứ hai, phải có đề án cung cấp dịch vụ trong đó nêu rõ các nội dung sau:

Mô hình tổ chức hoạt động, bao gồm hoạt động cung cấp dịch vụ, hoạt động xúc tiến, tiếp thị dịch vụ cả trong và ngoài môi trường trực tuyến;

Phân định quyền và trách nhiệm giữa thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với các bên sử dụng dịch vụ.

Thứ ba, đã hoàn thành việc đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và được Bộ Công Thương xác nhận đăng ký theo quy định.