Công thức AIDA (bao gồm Attention, Interest, Desire và Action) là một công thức hiệu ứng quảng cáo, mô tả các bước mà khách hàng trải qua trong quá trình mua sản phẩm hoặc dịch vụ. Mỗi thành phần trên đại diện cho một giai đoạn khác nhau trong hành trình khách hàng.
Bản chất mô hình AIDA là trình bày quy trình Sale & Marketing như một mô hình giai đoạn, thúc đẩy người tiêu dùng dẫn chuyển xuống các kênh của phễu và cuối cùng thành khách hàng.