Công ty thiết bị điện Huỳnh Lai là đơn vị nhập khẩu trực tiếp thiết bị tụ bù Samwha, Mikro, cuộn kháng, đồng thanh, máng điện, ATS,