Chào các bạn
Mình đang có 2 bảng ví dụ
Bảng A cấu trúc gồm 2 trương: ID, ho_ten
Bảng B có cấu trúc 3 trường ID, list_id, ho_ten

trong đó các bản ghi trong bảng B lấy từ bảng A có quan hệ 2 trường ID và List_id

Giờ mình muốn lấy các bản ghi trong bảng A mà trường ID không có mặt trong bảng B thì câu lệnh SQL như thế nào nhỉ

giúp mình với nhé