Pinterest cho phép tạo 1 Pin mới với đầy đủ Title và Description như hình đính kèm https://prnt.sc/vm2qh0
Screenshot_1.jpg

Nhưng nút bookmarklet của nó thì truyền tham số lại bị thiếu tham số title:

Code:
https://pinterest.com/pin/create/bookmarklet/?is_video=false&url=[URL]&media=[URL]&description=[TEXT]
Nhờ bạn chỉ giáo cách thêm được tham số title vào link này.

Xin cám ơn.