bài 1: Cho n và dạy a1, a2,..,an. Tìm vị trí số 0 xuất hiện trong dãy cuối cùng.
bài 2: Cho 2 xâu s1, s2. Tìm vị trí xuất hiện cuối cùng của xâu s1 trong xâu s2.
bài 3: Cho n và dãy a1, a2, ..., an. Xóa các phần tử trùng lập chỉ giữ lại 1 phần tử.
bài 4: Cho n và dãy a1, a2, ..., an. Dãy luôn tồn tại 2 số 0. Tính tổng các phần tử nằm giữa 2 số 0.