Có kênh mình chờ 3 tháng, có kênh minh chỉ cần 3 ngày )