Marketing gồm rất nhiều lĩnh vực và SEo thì là một phần rất nhỏ thôi