Giờ e muốn xây dựng một phần mềm nhập dữ liệu báo cáo, thống kê, trích xuất thì nên viết bằng ngôn ngữ và hệ quản trị csdl gì cho hợp lý ạ?