Xin mọi người giúp mình viết code về viết một chương trình nhập vào hai cạnh của tam giác và góc tạo bởi hai cạnh đấy rồi in ra màn hình tam giác đó (dùng thư viện đồ họa). Xin giúp mình với, hết ý tưởng rồi :)