Mong mọi người giúp đỡ:

mình có chuối sau:

blah blah http:/link/ID blah blah

Giờ muốn đổi thành

blah blah src="http:/link/ID"] blah blah

Thì phải làm như thế nào ạ.