khổ thị trường cạnh tranh khốc liệt ai mạnh thì sống