Chuyện là khi sử dụng phần mềm c-free 5.0 để học C, đôi khi đang chạy phần mềm thì tự động con trỏ chuột nhấn ra ngoài, đôi lúc mình đang nhập thì nó cũng bị vậy, nếu mọi người có ai biết cách xử lí thì mong mọi người giúp cho. Xin cảm ơn.