Windows 10 đã hỗ trợ dark mode cũng đã lâu. Tuy nhiên mỗi lần muốn sử dụng chế độ này phải bật/tắt rất công.
May mắn là vẫn có cách để bật/tắt chế độ này 1 cách tự động theo lịch biểu đã thiết lập.