Khi nhập dữ liệu đã tồn tại, Excel sẽ thông báo ngay khi bạn vừa nhập liệu xong