Cách nhiều cách để phá bỏ mật khẩu cho file Excel. Hãy tham khảo thêm 1 cách dưới đây.