Quản lý công việc ngay trong cửa số chát luôn thì quá thuận tiện