Các ACE Xin cho hỏi, khi mình muốn xóa một phần mềm trên Win10 thì máy tính yêu cầu khai báo USE và Password, mình đã khai báo đúng USE và pass của máy mình nhưng vẫn không cho quyền gỡ bỏ là tại sao ạ.
User Account Control
Do you want to allow this app to make changers to your device?