Cách đổi màu dữ liệu 1 cách tự động khi đổi trạng thái cho từng dòng dữ liệu trong Excel