Các bạn tham khảo 13 phím tắt Excel thông dụng thường dùng nhấtCTRL D: Sao chép nội dung ô ở trên xuống
CTRL R: Sao chép nội dung của ô bên trái qua ô hiện hành
ALT ': Hiện bảng thể hiện thông tin Kiểu của ô hiện hành
CTRL 1: Hiện Hộp đối thoại Định dạng dữ liệu
CTRL L: Tạo nhanh table
CTRL 0: Ẩn 1 cột
CTRL 9: Ẩn 1 hàng
SHIFT F2: Chèn hoặc sửa chửa nội dung chú thích (comment)
SHIFT F11: Chèn thêm trang (sheet) mới
CTRL PgDn: Chuyển qua trang (sheet) kế tiếp
CTRL PgUp: Trở lại trang (sheet) liền trước
CTRL SHIFT+L: Bật/Tắt Lọc tự động
CTRL ALT+V: (Thực hiện sau khi nhấn Ctrl+C hoặc Ctrl+X). Mở ra bảng tùy chọn dán đặc biệt