Xin hỏi mọi người:

Trong Fast Accounting 2006 khi in làm sao để biết đang truy cập vào file báo cáo nào (tên file trên ổ đĩa) của phần mềm?

Xin cảm ơn.