Sharecode muốn thuê các bạn làm website
và cung cấp luôn dịch vụ máy chủ cho khách
hỗ trợ cài đặt