- Cách viết subnetmask

* Dạng thập phân: 255.255.255.0

* Dạng biểu diễn số bit xác định địa chỉ mạng trong chuỗi bit subnet mask: 192.168.10.1/24

- Subnetmask mặc định của các lớp mạng

Lớp A:

* Chuỗi bit subnet mask: 11111111.00000000.00000000.00000000

* Subnet Mask: 255.0.0.0

* /8

Lớp B:

* Chuỗi bit subnet mask: 11111111.11111111.00000000.00000000

* Subnet Mask: 255.255.0.0

* /16

Lớp C:

* Chuỗi bit subnet mask: 11111111.11111111.11111111.00000000

* Subnet Mask: 255.255.255.0

* /24

Vd: 10.10.5.12/255.0.0.0 có thể viết ngắn gọn: 10.10.5.12/8

172.31.23.2/255.255.0.0 viết ngắn gọn: 172.31.23.2/16

213.112.12.4/255.255.255.0 viết ngắn gọn: 213.112.12.4/24

Với IP lớp A,B,C có subnet mặc định

Vd: 10.10.5.12/8 => NetID: 10.0.0.0

172.31.23.2/16 => NetID: 172.31.0.0

213.112.12.4/24 => NetID: 231.112.12.0

Vd: Lớp C có thể đặt địa chỉ IP cho 254 máy, nếu ta muốn đặt cho 14 máy thi khi đó ta chia subnetmask như thế nào

- Đặt IP cho 14 máy thì ta mượn 4 bit làm host khi đó 2^4 = 16 (máy)

- Khi đó NetID sẽ là: 32 - 4 = 28 (vì 1 octet là 32bit, mượn 4 bit làm host thì còn lại là NetID)

- Lúc này subnetmask sẽ là 11111111.11111111.11111111.11110000 (0000 là số bit mượn làm host)

Viết gọn lại là: 255.255.255.240 (vì 1111000 = 240)

Vd: máy có địa chỉ IP: 131.107.164.26/20 địa chỉ mạng và subnetmask được xác định như sau

xem đầy đủ tại: tuanquynh. net/vi/news-quan-tri-mang-cach-viet-subnetmask/33/84