Phần mềm InboxFB là phần mềm giúp những ai đang kinh doanh onlien tìm kiếm khách hàng mục tiêu trên Facebook. Với InboxfB bạn có thể kết bạn một cách tự động với danh sách khách hàng đã được thu thập theo UID. Cùng với đó bạn có thể nhắn tin hàng loạt cho các khách hàng là bạn bè trên profile cá nhân