Các chữ số từ 1 đến 9 được mã hoá dưới dạng các từ chỉ chứa các ký
tự a. b và c theo quy tắc sau:

1  2   3   4   5   6   7   8   9
Mã  a  b cc bbc cbc abc bac aac cac

Ví dụ số 132 sẽ được viết thành accb.

Yêu cầu: từ xâu ký tự cho trước, hãy tìm số nguyên dương tương ứng.