Bạn có thể làm nhiều hơn bạn tưởng với camera của điện thoại. Dịch tốc hành bất kỳ văn bản nào chỉ với camera điện thoại và app Google dịch. Các bản thử chưa