Đây là một trong những cách lọc để tìm ra dữ liệu trùng nhau nhanh nhất trong Excel bằng cách dùng Conditional format của Excel. Các bạn tham khảo nhé.Example Usage