Trong bài viết nàywww.KeyBanQuyen.VNchia sẻ tới bạn đọc bộ tài liệu : Tổng hợp tài liệu học Windows Server 2016 Exam 70 -410 , 70-741 và 70 - 412 .
Trước là để các bạn yêu thích quản trị mạng có thể tự học tại nhà. Vì đây là giáo trình Video, 1 số bài đầu là lý thuyết còn lại à Video học từng bước Step by Step rất trực quan,bạn có thể xem trên Tivi,Smart Phone hay Tablet và hiển nhiên có thể học ở bất kỳ không gian,thời gian nào. Sau là dành tặng các bạn đã đi làm,muốn nâng cao chuyên môn ... để tiền lương và vị trí công tác được " vút bay ".

Luyện xong bộ Video này là bạn đã có chỗ đứng trong chốn Võ Lâm Network rồi đó.!
Tổng hợp tài liệu học Windows Server 2016 Exam 70 -410 , 70-741 và 70 - 412 . [ VIP ]
Danh sách LAB


Danh sách LAB Exam 70-741:
01 - Welcome To The Course.mp4
02 - About The Author.mp4
03 - IP Overview.mp4
04 - IPv4 Addresses And MAC Address.mp4
05 - IPv4 Address Structure.mp4
06 - Classes Of IPv4 Addresses.mp4
07 - IPv4 Traffic Routing With Subnets And Gateways.mp4
08 - Special Types Of IPv4 Address.mp4
09 - Customizing Routing Of IP.mp4
10 - Configuring IP Addresses.mp4
11 - Tools To Manage IP.mp4
12 - IPv6 Overview.mp4
13 - IPv6 Addresses.mp4
14 - IPv6 Protocol Translation.mp4
15 - IPv6 Interface ID Explained.mp4
16 - Overview Of DHCP.mp4
17 - Deploying DHCP.mp4
18 - Using DHCP Reservations.mp4
19 - Enabling DHCP High Availability.mp4
20 - Configuring DHCP Options.mp4
21 - Managing DHCP.mp4
22 - Overview Of DNS.mp4
23 - Installing DNS.mp4
24 - Types Of DNS Zone And Replication.mp4
25 - Types Of DNS Resource Records.mp4
26 - Configuring Global Names DNS Zone.mp4
27 - Configuring DNS Zone Delegation.mp4
28 - Deploying DNSSEC.mp4
29 - Using DNS Policies.mp4
30 - Configuring DNS Server Properties.mp4
31 - Overview And Goals Of IPAM.mp4
32 - IPAM Installation.mp4
33 - Using RBAC With IPAM.mp4
34 - Overview Of Remote Access Requirements.mp4
35 - Web Application Proxy Overview.mp4
36 - Deploying Web Application Proxy.mp4
37 - Using Network Policy Server.mp4
38 - VPN Overview.mp4
39 - Installing VPN Server.mp4
40 - Using Connection Manager Administration Kit.mp4
41 - Overview Of DirectAccess.mp4
42 - Installing DirectAccess.mp4
43 - SDN Overview.mp4
44 - SDNv1 With Windows Server 2012 And 2012 R2.mp4
45 - SDNv2 In Windows Server 2016.mp4
46 - Utilizing The SLB.mp4
47 - Deploying SDNv2.mp4
48 - Network Security Groups Overview.mp4
49 - Overview And Deploying NIC Teaming.mp4
50 - Deploying Switch Embedded Teaming.mp4
51 - Using Network Acceleration Technologies.mp4
52 - Using SMB.mp4
53 - DFS Review.mp4
54 - Understanding DFS-R.mp4
55 - Deploying DFS-R.mp4
56 - BranchCache Overview.mp4
57 - Implementing BranchCache.mp4
58 - Wrap Up And Thank You.mp4
Danh sách LAB Exam 70-742:
Active Directory Domain Services:
01. Active Directory Overview.mp4
02. Understanding Forests and Trees.mp4
03. Installing Active Directory Domain Services.mp4
04. Creating a new Domain in a new Forest.mp4
05. Adding and removing Domain Controllers.mp4
06. Installing a DC on Server Core.mp4
07. Installing a DC from Media.mp4
08. Domain Trust Types and Advanced Trust Configuration (Trust Authentication, SID Filtering, Name Suffix Routing).mp4
09. Multi-Forest Environment Management.mp4
10. Domain and Forest Levels.mp4
11. Global Catalogs.mp4
12. Using Read-Only Domain Controllers.mp4
13. Understanding Flexible Single Master Operations (FSMO) Roles.mp4
14. Managing FSMO Roles.mp4
15. Configure UPN Suffixes.mp4
Domain Controller and Site Management:
01. Upgrading Domain Controllers.mp4
02. Upgrading Domains.mp4
03. Active Directory Site Introduction.mp4
04. Creating Active Directory Sites and Site Links.mp4
05. View DNS Service Records.mp4
06. Configure DNS Site Coverage.mp4
07. Domain Controllers in Azure.mp4
08. Move Domain Controllers Between Sites.mp4
09. Domain Controller Cloning.mp4
10. NTDS Management and Metadata Cleanup.mp4
11. Backing Up Active Directory.mp4
12. Performing Active Directory Restoration.mp4
13. Using Active Directory Snapshots.mp4
Active Directory Object Management:
01. Active Directory Object Types.mp4
02. Creating Active Directory Users.mp4
03. Creating Active Directory Computers and Joining a Domain.mp4
04. Managing User and Computer Objects with Graphical Tools.mp4
05. Managing User and Computer Objects with PowerShell.mp4
06. Using Organizational Units.mp4
07. Active Directory Group Types.mp4
08. Managing Active Directory Groups.mp4
09. Managing Active Directory Groups with Group Policy.mp4
10. Using Virtual Accounts.mp4
11. Using the Active Direcotry Recycle Bin.mp4
12. Privileged Access Management Overview.mp4

Active Directory Policies:
01. Active Directory Policies.mp4
02. Managed Service Accounts and Group Managed Service Accounts.mp4
03. Configure Kerberos Constrained Delegation.mp4
04. Manage Service Principal Names.mp4
05. Configure Password Policy Settings.mp4
06. Use Password Settings Objects.mp4
07. Configure Account Policies.mp4
Group Policy:
01. Group Policy.mp4
02. Using Group Policy WMI Filters.mp4
03. Implementing Group Policy Preferences and Item-Level Targeting.mp4
04. Configuring Group Policy Slow Link Processing Options.mp4
05. Creating Custom Administrative Templates.mp4
06. Convert ADM Files to ADMX Files.mp4
07. Configure Software Installation, Folder Redirection and Scripts.mp4
08. Configure Group Policy Caching.mp4
09. Forcing Group Policy update.mp4
10. Backing up and restoring GPOs.mp4
11. Delegate Group Policy Management.mp4
12. Troubleshooting Group Policy Applications and Common Causes of Problems.mp4
13. Using Advanced Group Policy Management (AGPM).mp4
Active Directory Certificate Services:
01. Overview of Public Key Infrastructure (PKI).mp4
02. Installing ADCS.mp4
03. Configuring Enterprise Certificate Authority (CA).mp4
04. Implementing Automatic Certificate Deployment and Renewal.mp4
05. Implementing Key Archival and Recovery Processes.mp4
06. Designing Separation of Roles with ADCS.mp4
Active Directory Federation Services:
01. The need for ADFS and how it works.mp4
02. Installing ADFS.mp4
03. Configuring ADFS.mp4
04. Integrating ADFS with Cloud Services.mp4
05. Integration with Azure Active Directory.mp4
06. Updating Certificates with Azure AD Connect.mp4
Web Application Proxy:
01. WAP Overview.mp4
02. Deploying WAP.mp4
03. Publish Apps with WAP.mp4
04. Publish Remote Desktop Gateway with WAP.mp4

Active Directory Rights Management Services:
01. Ways to Protect Data.mp4
02. Active Directory RMS and Azure RMS.mp4
03. Using Microsoft Rights Management Connector and RMS.mp4

Link 4Share.VN
Link GoogleDrive :
https://www.keybanquyen.vn/2019/06/t...0-411-412.html