Mình dùng vps của z.com có cài hocvps, mình vào pannel của Z khởi động lại và web không truy cập được dùng lệnh start nginx thì báo : systemctl start nginx.service Job for nginx.service failed because the control process exited with error code. See “systemctl status nginx.service” and “journalctl -xe” for details.