Post: GA US 2005 Đã Paid + 100 domain
User: huyenc500
Infraction: Gửi bài spam
Points: 2

Administrative Note:
Message to User:
Original Post:
bán ké 1 em GA đã paid nhiều lần kèm domain