To 500 anh em .NET: Có ai biết bộ open source (hoặc source code bán trên mạng) về Enterprise Portal không? Bên Java có bộ Liferay khá nổi tiếng, nhưng .NET (Webform, MVC, net core) mình chưa thấy một bộ tương tự.